این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت ...

این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت شده انددرسه بخش عمومی ، کودکان و نوجوانان و پایان نامه ها تنظیم شده است. از خانم نیره خداداد شهری (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) که این فهرست را تنظیم و تدوین کرده اند تشکر می کنیم.

الف عمومی:
۱٫ ۱۱۰ نکته ناب از سخنان گوهربار امام جعفر صادق(ع) / گردآورنده حسین طباطبایی، تهران : قصر کتاب‏‫، ۱۳۸۹.
۲٫ ۳۵۰ پرسش در محضر امام صادق علیه‌السلام/ علیرضا زکی‌زاده‌رنانی، قم: حدیث نینوا‏‫، ۱۳۸۸.
۳٫ آت‍ه‍وان‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍ث‍ار اح‍م‍د، ع‍ل‍ی‌ح‍ی‍در ق‍اض‍ی‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌، [۱۳۷۵؟].
۴٫ آف‍ت‍اب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ام‍ی‍رح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی، ت‍ه‍ران‌: س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍اران‌، ۱۳۸۳.
۵٫ آفتاب معرفت/ رضا شیرازی، تهران: همشهری‏‫،۱۳۸۷.
۶٫ آیین برنامه‌سازی درباره زندگی امام صادق (ع)/ محمد رضایی، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ‏‫‏۱۳۹۱.
۷٫ ابعاد شخصیت و جایگاه امام صادق علیه‌السلام: مجموعه مقالات همایش علمی مکتب امام صادق(علیه‌السلام)/ تالیف جمعی از نویسندگان‏‫؛ به اهتمام احمد پاکتچی، تهران‏‫: دانشگاه امام صادق(ع)‏‫، ۱۳۹۱.
۸٫ اح‍ت‍ج‍اج‍ات‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ (ع‌) و ت‍وح‍ی‍د ال‍م‍ف‍ض‍ل‌/ ام‍لاء اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر ال‍ج‍ع‍ف‍ی‌؛ اع‍داد ف‍ات‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ب‍ون‌، ق‍م‌ : گ‍ن‍ج‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ، ۱۴۲۵ = ۱۳۸۳.
۹٫ اخلاق از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام/ زهرا اسدی‌شیخ‌احمدلو، قم: ام ابیها‏‫، ۱۳۸۶.
۱۰٫ اخلاق بندگی: شرح و توضیح باب عبودیت از کتاب مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه منسوب به امام صادق (ع)/ حسن ره‌‌پیک، تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۸۹.
۱۱٫ اخ‍لاق‌ در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۷.
۱۲٫ ارزشهای اخلاقی در فقه امام صادق علیه السلام/ محمدجواد مغنیه؛ ترجمه محمد رادمنش، تهران : کانون انتشارات محمدی‏‫، ۱۳۶۰.
۱۳٫ اس‍ت‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ن‌: ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ب‍زرگ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ۱۳۷۹.
۱۴٫ استاد و شاگرد : جعفربن‌محمد علیه‌السلام/ سید علی پورحسینی، مشهد: ضریح آفتاب، ‏‫‏۱۳۹۰.
۱۵٫ اس‍ت‍خ‍اره‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ خ‍طاط م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌آل‌طع‍م‍ه‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ص‍ادق‌ج‍ع‍ف‍ر ع‍س‍ک‍رپ‍ور، ت‍ه‍ران‌: ی‍اس‍ی‍ن‌‏‫‏، ۱۳۸۱.
۱۶٫ اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه‌السلام/ تالیف سیدمحمد‌محسن حسینی‌طهرانی، تهران: مکتب وحی‏‫، ۱۳۹۱.
۱۷٫ اص‍ح‍اب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍دث‌زاده‌، [ت‍ه‍ران‌]: م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ چ‍ه‍ل‍س‍ت‍ون‌، ۱۳۷۳.
۱۸٫ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ (ع‌)/ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌، تهران: بدرقه جاویدان، ‏‫‏۱۳۸۸.
۱۹٫ ام‍ام‌ جعفر ص‍ادق‌ (ع‌) / ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ اصول دین، ق‍م‌: موسسه در راه حق‏‫، –۱۳٫
۲۰٫ امام جعفر صادق(ع)/علی خامنه، تهران: انتشارات هادی‏‫٬ –۱۳٫
۲۱٫ امام جعفر‌صادق (ع) از نگاه اهل سنت/فاروق صفی‌زاده، تهران: مدحت، ‏‫‏‏۱۳۸۷.
۲۲٫ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌/ م‍ص‍ن‍ف‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍س‍رور ح‍س‍ن‌ م‍ب‍ارک‍پ‍وری‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴.
۲۳٫ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌ و دی‍دگ‍اه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ای‍ش‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ن‍اص‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : اح‍س‍ان‌ ، ۱۳۸۴.
۲۴٫ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍اظم‌ ارف‍ع‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍رب‍ت‌، ۱۳۸۰.
۲۵٫ امام جعفر صادق علیه‌السلام/تالیف عباس قدیانی، تهران: انتشارات یادداشت، ‏‫۱۳۹۰.
۲۶٫ امام جعفرصادق علیه‌السلام : برگرفته از کتاب شریف منتهی‌الآمال/ عباس قمی، تهران: دینا‏‫، ۱۳۹۲.
۲۷٫ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) ال‍گ‍وی‌ زن‍دگ‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ب‍ی‍ب‌‌الله‌ اح‍م‍دی‌، ق‍م‌ : ف‍اطی‍م‍ا‏‫‏، ۱۳۸۵.
۲۸٫ امام صادق (ع) کیست ؟/ مولف سیدرضا اکرمی، تهران: انتشارات آدینده، ‏‫۱۳۹۱.
۲۹٫ امام صادق (ع) و فرضیات علمی (کهکشان‌ها)/مولف رحمت‌الله سلامت‌طلب، تهران: انتخاب: میرباقری، ۱۳۸۸.
۳۰٫ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) و م‍ذاه‍ب‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اس‍د ح‍ی‍در؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار، – ۱۳.
۳۱٫ امام صادق(علیه‌السلام)/مولف سیدعلی روح‌بخش، قم: امام همام: انتشارات ورع‏‫، ۱۳۹۰.
۳۲٫ امام صادق (علیه‌السلام) خورشید علم/نویسنده سیدموسی جوادی، مشهد: همسایه آفتاب، ‏‫۱۳۹۲.
۳۳٫ امام صادق( علیه‌السلام) و مذاهب اهل سنت/ اسد حیدر؛ مترجم محمدحسین سرانجام، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب‏‫، ۱۳۹۰.
۳۴٫ امام صادق جعفربن‌محمد علیه‌السلام در یک نگاه همراه با چهل حدیث جعفری/ گردآورنده محمدحسین مجاهد، قم: فقه، ‏‫۱۳۹۱.
۳۵٫ امام صادق علیه‌السلام: مدیریت علمی – فرهنگی جهان تشیع/مولف محمد دریایی، تهران: آزمون نوین، ۱۳۸۶.
۳۶٫ امام مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف در بیان امام صادق علیه‌السلام: سیمای جانان در آینه‌ی خورشید/ اسماعیل حاجیان، تهران: مهام، ‏‫۱۳۸۹.
۳۷٫ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ و ال‍م‍ذاه‍ب‌ الارب‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍د ح‍ی‍در، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌، ۱۳۸۳.
۳۸٫ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ ض‍م‍ی‍رال‍م‍ع‍ادلات‌/ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ک‍ت‍ان‍ی‌، ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۹۹۷م‌. = ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
۳۹٫ اول‍ی‍ن‌ گ‍ام‍ه‍ا ب‍رای‌ خ‍ودس‍ازی‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌: ش‍رح‌ ف‍ش‍رده‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر م‍وس‍وی‌، ق‍م‌: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ورالاص‍ف‍ی‍اء، ۱۳۸۰.
۴۰٫ بانی مکتب عشق، معصوم هشتم، امام صادق (ع) / مولف سیدمحمود حسینی، تهران: تاویل‏‫، ۱۳۹۰.
۴۱٫ ب‍ر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ چ‍ه‌ گ‍ذش‍ت‌؟/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ۱۳۷۳.
۴۲٫ به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست اقتباس از مقدمه‌ای در اصول دین / تالیف وحیدخراسانی، قم: مدرسه الامام باقرالعلوم‏‫، ۱۳۸۵.
۴۳٫ بیان‌الاسرار شیخ حسین زاهدی در شرح مصباح‌الشریعه/ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن محمدی، مریم انصاری، تهران : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران‏‫، ۱۳۹۱.
۴۴٫ پرتوی از زندگانی امام صادق ( علیه‌السلام )/ تالیف نورالله علیدوست‌خراسانی؛ با مقدمه جعفر سبحانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۹۱.
۴۵٫ ‏‫پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫/ اح‍م‍د ق‍اض‍ی‌زاه‍دی‌. ق‍م‌‏‫: گ‍ن‍ج‌ ع‍رف‍ان‌‏‫، ۱۳۸۱.
۴۶٫ پنجاه خصلت مومن/ گردآوری علی ابراهیمی، قم: لولو مرجان،۱۳۸۹.
۴۷٫ پ‍ن‍ده‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ره‌) ب‍ه‌ ره‌ج‍وی‍ان‌ ص‍ادق‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌‌ی‍زدی‌؛ تحقیق و نگارش محمدمهدی نادری‌قمی، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۸۹.
۴۸٫ پیام معصومین (ع) به انسانها و انسانیتها (۸) :‌ امام صادق(ع)/ برگرفته از آثار علامه محمدرضا حکیمی؛ تدوین محمدصادق حیدری، قم: دلیل ما‏‫، ‌۱۳۹۰.
۴۹٫ پیشوای راستی: سیری در سیره‌ی صادق آل محمد سلام‌الله‌علیه/ محمدمهدی حسینی‌همدانی، تهران: ستایش حقیقت‏‫، ۱۳۹۰.
۵۰٫ پ‍ی‍ش‍وای‌ راس‍ت‍ی‍ن‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ روای‍ت‌ گ‍ون‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍دی‌ ع‍اب‍دی‌، اص‍ف‍ه‍ان‌: ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌، ۱۳۸۳.
۵۱٫ پ‍ی‍ش‍وای‌ ش‍ش‍م‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ از ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، [۱۳۶۱؟].
۵۲٫ پ‍ی‍ش‍وای‌ ص‍ادق‌/ ن‍وش‍ت‍اری‌ از ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۸۳.
۵۳٫ پیشوای صادق: مباحثی پیرامون زندگی و شخصیت امام صادق(ع)/گردآوری و تالیف سیدمحمدرضا طباطبائی‌نسب، تهران: نورالائمه‏‫(ع)‏‫، ۱۳۸۹.
۵۴٫ پ‍ی‍ش‍وای‌ ع‍ل‍م‌ و م‍ع‍رف‍ت‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ [م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ال‍ج‍ن‍دی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍لال‍ی‌]، ق‍م‌: آس‍ت‍ان‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ زائ‍ر، ۱۳۸۲.
۵۵٫ پ‍ی‍ش‍وای‌ م‍ذه‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ [م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍وس‍وی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‌ ح‍ات‍م‍ی‌ طب‍ری‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اداره‌ ت‍رج‍م‍ه‌. ق‍م‌ : م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، ۱۳۸۵.
۵۶٫ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ام‍ام‍ت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ و ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌، ت‍ه‍ران‌ : ت‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۳.
۵۷٫ ت‍اری‍خ‌ ع‍ص‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍ا، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ س‍ح‍اب‌، ت‍ه‍ران‌: کتابخانه و مطبعه دانش‏‫، ۱۳.
۵۸٫ تحلیل قرآنی سیره اجتماعی – سیاسی امام صادق علیه‌السلام/اسحاق سعیدی‌ابو‌اسحاقی، قم: مهر امیرالمومنین‏‫، ۱۳۹۰.
۵۹٫ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ی‍ازده‍م‌ ب‍ح‍ارالان‍وار زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ت‍رج‍م‌ م‍وس‍ی‌ خ‍س‍روی‌، ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‍ی‍ه‌‏‫‏، ۱۳۷۷.
۶۰٫ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل‌ از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ن‍ق‍ل‌ از ب‍ح‍ار الان‍وار ع‍لام‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ / ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍واد س‍ی‍دف‍اطم‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی اسلامیه‏‫، ۱۳۶۱.
۶۱٫ ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب‌ منصوب به ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ (ع‌) / ت‍دوی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، م‍ری‍م‌ ص‍ف‍رخ‍ان‍ی‌‌م‍وذن‍ی‌، گ‍رگ‍ان‌ : م‍ق‍س‍م‌‏‫ ، ۱۳۸۷.
۶۲٫ تعلیم و تربیت اسلامی/ مولفین سیداحمد هاشمی، سیدرضا بلاغت، شیراز : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد؛ تهران: پژوهشی نوآوران شریف‏‫، ۱۳۹۰.
۶۳٫ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ب‍ودی‍ت‌: ش‍رح‌ ب‍اب‌ ع‍ب‍ودی‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ح‍س‍ن‌ ره‌پ‍ی‍ک‌، ت‍ه‍ران‌: طل‍وع‌ ن‍ور، ۱۳۷۸.
۶۴٫ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌: م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌‎ ;اق‍ت‍ب‍اس‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌، ق‍م‌: اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، ۱۳۷۰.
۶۵٫ توحید مفضل« خداشناسی در بیان امام صادق( ع)»/ به کوشش[ صحیح مترجم] علی فلاح‌زاده‌ابرقویی، قم: هدی‏‫، ۱۳۸۹.
۶۶٫ جمله‌ها و نکته‌ها – چند پیام از امام صادق علیه‌السلام : برگزیده‌هایی از کتاب تحف‌العقول/ تنظیم از مجتبی شاطرزاده‌یزدی. مشهد: عروج اندیشه، ۱۳۸۸
۶۷٫ ۱۴ [چ‍ه‍ارده‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ وج‍ود م‍ق‍دس‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ور الائ‍م‍ه‌(ع‌)، ۱۳۸۳.
۶۸٫ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ [گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ] رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ق‍رب‍ان‍پ‍وری‍اه‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍د دان‍ش‍ور، ت‍ه‍ران‌ : ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌ ‏‫، ۱۳۸۴.
۶۹٫ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍دوی‍ن‌ ش‍راره‌ ش‍رف‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: ش‍راره‌ ش‍رف‍ی‌ ، ۱۳۸۳.
۷۰٫ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ” گ‍ه‍ره‍ای‌ ص‍ادق‍ی‌”/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ اح‍م‍د ع‍ل‍وی‌. ق‍م‌: م‍ع‍روف‌، ۱۳۸۲.
۷۱٫ چهل حدیث از امام صادق علیه‌السلام/ شاعرعلی‌اصغر دلیلی‌صالح.‏‫؛ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر‏‫، ۱۳۸۷.
۷۲٫ چهل حدیث ازامام صادق علیه السلام ( تمامت راستی)/ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی؛ شاعر علی‌اصغر دلیلی‌صلح. مشهد: موسسه انتشاراتی قدس رضوی‏‫، ۱۳۸۷.
۷۳٫ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ س‍ی‍ره‌ ص‍ادق‍ی‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍ود م‍دن‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌. ق‍م‌: ن‍ش‍ر م‍ع‍روف‌، ۱۳۷۷.
۷۴٫ چ‍ه‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ و چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (۸)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌. ق‍م‌: م‍ه‍دی‌ی‍ار‏‫، ۱۳۸۱.
۷۵٫ چهل گل از گلستان کاشف‌الحقایق، امام‌جعفر صادق (ع)/ تدوین محسن ماجراجو. مشهد: دیانت‏‫، ۱۳۹۱.
۷۶٫ ح‍دی‍ث‌ اه‍ل‍ی‍ل‍ج‍ه‌/ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍اظم‍ی‌، ۱۳۶۲.
۷۷٫ حدیث شریف عنوان بصری: دستورالعملی جهت خودسازی از حضرت امام‌ جعفر‌صادق علیه‌السلام/ترجمه محمد فربودی. قم: بقیه‌‌الله (عج)‏‫‏، ۱۳۸۴.
۷۸٫ حضرت امام جعفر صادق «علیه‌السلام»/ لطیف راشدی، محمدرضا راشدی. قم: لاهوتیان‏‫، ۱۳۸۷.
۷۹٫ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌آرا، ۱۳۷۶.
۸۰٫ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍اظم‌ ارف‍ع‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‌، ۱۳۷۰.
۸۱٫ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) (ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍دی‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍رداب‍ه‌، ۱۳۷۸.
۸۲٫ حقیقت بندگی: داستان امام صادق (ع) و عنوان بصری (دستوری عرفانی و جامع از امام صادق علیه‌السلام)/ به کوشش محمد نصیری. قم: ریاحین‏‫، ۱۳۸۹.
۸۳٫ حیات و سیره امامان( امام صادق علیه‌السلام)/تهیه و تنظیم معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش. تهران: نشر مشعر، ‏‫۱۳۹۲.
۸۴٫ خداشناسی از منظر امام صادق علیه‌السلام/ مولف ابراهیم آخوندی‌ساوجی. قم: نصایح: کوثر‌کویر‏‫، ۱۳۹۰.
۸۵٫ داس‍ت‍ان‌‌ه‍ای‍ی‌ از اخ‍لاق‌ و رف‍ت‍ار ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر‌ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌‌زاده‌. ق‍م‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍د و آل‌‌م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌‌ال‍ل‍ه‌‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ و‌ آل‍ه‌‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
۸۶٫ داس‍ت‍ان‍ه‍ائ‍ی‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ م‍ج‍ی‍دی‌. ق‍م‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۲ق‌ = ۱۳۷۰.
۸۷٫ داستان‌هایی از امام صادق (علیه‌السلام)/تالیف جواد قیومی. تهران : قیوم ، ‏‫۱۳۹۱.
۸۸٫ در جستجوی حقیقت : شرح مختصری بر روایت عنوان بصری/ تدوین موسسه آموزشی‌پژوهشی قرآن و نهج البلاغه تسنیم. کرمان: ودیعت‏‫، ۱۳۹۱.
۸۹٫ در سایه‌ی صادق اهل‌بیت علیه‌السلام: نکاتی از زندگانی حضرت امام صادق علیه‌السلام/ محمود شریعت‌زاده خراسانی. تهران: دارالصادقین‏‫، ۱۳۸۹.
۹۰٫ درسنامه امام صادق( علیه‌السلام)/ مولف صادق حسینی‌شیرازی؛ ؛ تدوین‌ زیر نظر گروه ترجمه آثار شیرازی. تهران: مبین اندیشه‏‫، ۱۳۹۰.
۹۱٫ درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌. [ت‍ه‍ران‌]: اوج‌‏‫، ۱۳۶۶.
۹۲٫ در محضر آفتاب (روایت داستانی زندگی امام‌صادق علیه‌السلام/شبنم غفاری، اصفهان: سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۵.
۹۳٫ در م‍ح‍ض‍ر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ول‍ف‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ب‍اک‍وئ‍ی‌. ق‍م‌: ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌‏‫، ۱۳۸۲.
۹۴٫ در م‍ح‍ض‍ر ی‍ار: م‍ت‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ روای‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ [ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌. ق‍م‌: ن‍ه‍اون‍دی‌، ۱۳۷۹.
۹۵٫ در م‍ک‍ت‍ب‌ اح‍ی‍اگ‍ر ت‍ش‍ی‍ع‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌، ویراست ۲٫ ق‍م‌ : پ‍ی‍ام‌ م‍ق‍دس‌ ، ۱۳۸۴.
۹۶٫ در مکتب امام جعفر صادق علیه‌السلام/ محمدحسین نوحه‌خوان. قم: مدین‏‫، ۱۳۸۷.
۹۷٫ دریای علوم و معارف: امام جعفر‌صادق (ع) / سعید قانعی. تهران: چلچله‏‫، ۱۳۸۶.‏
۹۸٫ راه‌ خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌، ی‍ا، خ‍لاص‍ه‌ ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل‌: گ‍ف‍ت‍ار ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ (ع‌) ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ن‍ب‍وت‌ و ع‍دل‌ و ام‍ام‍ت‌ و م‍ع‍اد/ [مفضل‌بن عمر‏‫؛ به همت و ترجمه حسین مصدقی]. [تهران]: شرکت سهامی چاپ رنگین‏‫، ۱۳۳۴.
۹۹٫ رساله امام صادق علیه‌السلام به شیعیان : شرح، بررسی و تطبیق آن با قرآن کریم / مولف بتول مقراضچی (فلکشاهی). تهران: اسلامیه‏‫، ۱۳۸۹.
۱۰۰٫ رساله نثرالدرر امام جعفر صادق (ع)/ [تهیه و تنظیم و ترجمه] عمادالدین رضایی‌همدانی. [بی‌جا]: ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی دانشکده علوم پایه شاهد‏‫، ۱۳.
۱۰۱٫ روش‍ن‌ت‍ر از آف‍ت‍اب‌: ش‍ام‍ل‌ ۲۱ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ درب‍اره‌ی‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌، ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ و اع‍م‍ال‌ ش‍ب‌ ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‌، دع‍ای‌ ع‍ه‍د، زی‍ارت‌ آل‌ ی‍س‌…/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍ج‍اد؛ ک‍اری‌ از واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ع‍رض‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ث‍ام‍ن‌الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. اصفهان: م‍ه‍ر ث‍ام‍ن‌الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫، ۱۳۸۴.
۱۰۲٫ رئ‍ی‍س‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲.
۱۰۳٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ ج‍واد م‍ی‍رع‍ظی‍م‍ی‌. ک‍اش‍ان‌: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌)، ۱۳۸۰.
۱۰۴٫ زندگانی امام جعفرصادق(ع)/ احمد احمدی‌بیرجندی. مشهد: آستان قدس رضوی٬ شرکت به نشر‏‫٬ ۱۳۹۰.
۱۰۵٫ زندگانی امام جعفر صادق (ع) : استاد عشق همراه با داستانی پند‌آموز / نویسنده فاطمه دهکردی. تهران: کاشف‏‫، ۱۳۹۱.
۱۰۶٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹.
۱۰۷٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌). ت‍ه‍ران‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍ب‌ درس‍ی‌، ۱۳۷۴.
۱۰۸٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ “ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د (ع‌)”/ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ه‍ی‍دی‌. ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷.
۱۰۹٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌؛ س‍ف‍ارش‌ ح‍وزه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ – آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ی‍ض‌، ۱۳۷۶.
۱۱۰٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز س‍ی‍دالاه‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وج‍دان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی محمدی‏‫، ۱۳ .
۱۱۱٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د ن‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‍ت‍اب‌، ۱۳۸۲.
۱۱۲٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌‌م‍ع‍ص‍وم‌(ع‌): س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)(ص‍ادق‌الام‍ی‍ن‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌ ‏‫، ‏۱۳۸۴.
۱۱۳٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ اق‍ت‍ب‍اس‌ و ن‍گ‍ارش‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍ر ب‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۷.
۱۱۴٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ای‌ ل‍ب‍ن‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۷۹.
۱۱۵٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍اب‍ر ک‍رم‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: اق‍ب‍ال‌‏‫، ۱۳۵۲.
۱۱۶٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ اح‍م‍د م‍غ‍ی‍ن‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ر غ‍ض‍ب‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۸۳.
۱۱۷٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ طاه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زارع‌. ت‍ه‍ران‌ : پ‍اد، ۱۳۸۴.
۱۱۸٫ زندگانی حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام/تالیف صابر کرمانی. تهران: اقبال، ۱۳۸۶.
۱۱۹٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ م‍ح‍دث‌ ق‍م‍ی‌(ره‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی‌. ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌، ۱۳۸۰.
۱۲۰٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع‌، ۱۳۷۶.
۱۲۱٫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۲.
۱۲۲٫ زندگی امام جعفرصادق (ع)/حسین مظفر. تهران : امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‫، ‏‫۱۳۹۱.
۱۲۳٫ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌/ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌. ق‍م‌: ن‍وی‍د اس‍لام‌، ۱۳۸۱.
۱۲۴٫ زندگی راویان مشترک فریقین از امام جعفر‌الصادق علیه‌السلام/ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی واحد تاریخ و سیره اهل بیت (ع)٬ دفتر؛ [برای] هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‏‫، ۱۳۷۳.
۱۲۵٫ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: – ۱۳.
۱۲۶٫ زندگینامه امام جعفرصادق (ع)/گردآوری فاطمه جعفری‌نیکو؛ویراستار منصوره عسگری‌منفرد. تهران:ساحل:آوای عشق،‫‏‏۱۳۸۹.
۱۲۷٫ زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ش‍ری‍ع‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۳۷۰.
۱۲۸٫ س‍خ‍ن‍ان‌ گ‍ه‍رب‍ار ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ گ‍ردآوری‌ و گ‍زی‍ن‍ش‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌، ۱۳۸۰.
۱۲۹٫ سخن ناب امام صادق (ع)/گردآورنده عباس مرالو. تهران : حباب ‏‫،‫۱۳۹۱.
۱۳۰٫ سرچشمه‌های نور: امام جعفر صادق علیه‌السلام/ ترجمه و نگارش واحد تدوین و ترجمه [سازمان تبلیغات اسلامی معاونت فرهنگی]. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی‏‫، ۱۳۶۶.
۱۳۱٫ سرچشمه‌های نور : فرازهایی از زندگانی امام صادق علیه‌السلام/نویسنده گروه محققین موسسه‌البلاغ ؛ به اهتمام مسلم صاحبی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ‏‫۱۳۹۲.
۱۳۲٫ س‍رگ‍ذش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۷۰.
۱۳۳٫ س‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ اس‍لام‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر خ‍رم‍ش‍ه‍ر. ه‍رم‍زگ‍ان‌اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ۱۳۸۱.
۱۳۴٫ س‍ی‍ره‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ی‍ا زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍د م‍ح‍دث‌ خ‍راس‍ان‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: ۱۳۸۳ = ۱۳۴۲ (م‍ش‍ه‍د: چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ خ‍راس‍ان‌).
۱۳۵٫ سیره و زندگانی امام صادق (ع)/ [گردآورنده] موسسه فرهنگی جهان‌رایانه کوثر. تهران: موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر، ‏‫۱۳۹۰.
۱۳۶٫ سیری در زندگانی امام جعفر صادق(ع)/ محمد صالحی. تهران: میلاد، ‏‫‏۱۳۸۸.
۱۳۷٫ س‍ی‍ری‌ در س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ک‍م‍پ‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: خ‍زر، ۱۳۶۳.
۱۳۸٫ س‍ی‍م‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌: در پ‍رت‍و ک‍لام‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم‌ (ص‌) وام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)/ گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌. ت‍ه‍ران‌ : دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۵.
۱۳۹٫ شخصیت حضرت صادق علیه‌السلام/اثر احمد مغنیه ؛ اقتباس سید‌ جعفر غضبان. تهران: اردیبهشت، ۱۳۸۵.
۱۴۰٫ شرح راستی : شرح زندگانی ، گفتار و رفتار پیشوای صداقت و راستی حضرت امام صادق(ع)/ مولف حسین رضایی‌کیاسری. ساری: پریوشان، ‏‫ ۱۳۹۱ .
۱۴۱٫ ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ از عبد‌الرزاق گیلانی. بانضمام رساله نیت/ از ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍وان‍س‍اری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ س‍ی‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍دث‌ (ارم‍وی‌). ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫، ۱۳۴۳ –
۱۴۲٫ ششمین باغبان اندیشه/ مولف کمال السید؛ مترجم حسین سیدی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۲.
۱۴۳٫ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: روای‍ت‍ی‌ ن‍و از زن‍دگ‍ی‌ و زم‍ان‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍دی‌. ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ق‍ش‌، ۱۳۷۷.
۱۴۴٫ شصت و پنج درس زندگی از سیره عملی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام/ انتخاب و گردآوری حمیدرضا کفاش. تهران: عابد‏‫، ۱۳۸۷.
۱۴۵٫ ش‍ص‍ت‌ و ه‍ف‍ت‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌ از س‍ی‍ره‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و گ‍ردآوری‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۸۳.
۱۴۶٫ شمع هدایت شیعه امام جعفر صادق(ع): شامل ۱۰۵۳ حدیث و ده‌ها روایت شیرین از قول امام صادق (ع)/ مولف رقیه نصیری. قزوین: سایه گستر‏‫، ۱۳۹۱.
۱۴۷٫ ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍وادی‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ور اس‍لام‌، ۱۳۸۳.
۱۴۸٫ شیعه علوی، مذهب جعفری/محمد ضیاءآبادی. تهران: بنیاد خیریه الزهرا (س)، ‏‫۱۳۹۰.
۱۴۹٫ ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ا: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ س‍ل‍وک‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ب‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ن‍دب‌/ ترجمه ح‍م‍ی‍د‌رضا اص‍ف‍ا؛ سفارش گروه فرهنگی المیزان. اص‍ف‍ه‍ان‌: ل‍ب‌ ال‍م‍ی‍زان‌‏‫‏‏‏‏، ۱۳۸۳.
۱۵۰٫ شیعه‌ی ما/ [امام‌صادق (ع)؛ ترجمه ] سیدحمید اصفا. اصفهان : لب‌المیزان‏‫، ۱۳۹۱.
۱۵۱٫ ش‍ی‍وه‌ م‍ن‍اظرات‌ ان‍ب‍ی‍ا و ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ” ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌”/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌م‍ی‍رص‍ف‍ی‌ . ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ ون‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ‏‫، ۱۳۸۴.
۱۵۲٫ صادق‌آل‌محمد (ص): زندگانی حضرت امام جعفرصادق (ع)، برگرفته از منتهی‌الامال حاج‌شیخ‌عباس قمی (ره)/ به‌کوشش گروه معارف کتاب سبز. تهران: کتاب سبز، ‏‫۱۳۹۰.
۱۵۳٫ ص‍ادق‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲.
۱۵۴٫ صادق آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم‏‫: شرح حال زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام‏‫/ اعظم‌السادات حسینی. تهران: نشر بی‌زمان‏‫، ۱۳۹۱.
۱۵۵٫ ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د علیه‌السلام رئ‍ی‍س‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍وراس‍لام‌‏‫، ۱۳۸۴.
۱۵۶٫ صبح ساحل : حوادث عصر امام‌صادق علیه‌السلام/ مهدی خدامیان‌آرانی. قم: عطرعترت، ‏‫۱۳۹۱.
۱۵۷٫ ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌. ق‍م‌: سایا‏‫، ۱۳۸۶.
۱۵۸٫ صبح صادق: امام‌جعفرصادق علیه‌السلام در بستر حوادث/تالیف حسین‌داد حلیمی‌ارزگانی؛ بازنویسی و ویرایش مهدی خلیلیان. قم: انتشارات حسنین(علیهما‌السلام)‏‫، ‏‫۱۳۹۱.
۱۵۹٫ صبح صادق: درس‌هایی از عظمت حضرت خاتم‌الانبیا صلی‌الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه‌السلام و اهداف رسالت اسلام/ صافی‌ گلپایگانی. قم: دفتر آیت‌الله‌العظمی شیخ لطف‌الله صافی‌ گلپایگانی‏‫٬ ۱۳۹۱.
۱۶۰٫ صحیفه امام جعفرصادق(ع)/گردآورنده رضا فهیمی. قم: عطر یاس‏‫، ۱۳۹۰.
۱۶۱٫ ص‍ف‍ح‍ات‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍‌ر‌ص‍ادق‌‌ علیه‌السلام/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ی‍دع‍ل‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌‏‫‏‏، ۱۳۸۶.
۱۶۲٫ طب امام صادق(ع)/ تهیه و تنظیم محسن عقیل؛ مترجم عبداله حسینی. تهران: معیار علم‏‫، ۱۳۹۲.
۱۶۳٫ طلوعی دیگر : امام صادق علیه السلام/مهدی خلیلیان(م.طلوع) ؛ [برای] مرکز فرهنگی -هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش‏‫،‫۱۳۹۱.
۱۶۴٫ عترت ششم، فقیه آل رسول( ص)، امام صادق(ع)/علی‌محمد سلطانی. تهران: انتشارات نظری، ‏‫۱۳۹۰.
۱۶۵٫ ع‍ج‍ای‍ب‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زی‌ از ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ( اثبات حقانیت مذهب تشیع) / ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ گ‍ل‌ ن‍رگ‍س (ع‍ج‌). ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ل‌ ی‍اس‌، ۱۳۷۹.
۱۶۶٫ عرفان اسلامی (شرح جامع مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه)/ مولف حسین انصاریان ؛ ویرایش و تحقیق محسن فیض‌پور ،محمدجواد صابریان. ‏‫قم‏‫: دارالعرفان‏‫، ۱۳۸۶ – ۱۳۹۱.
۱۶۷٫ ع‍ل‍م‌آم‍وزی‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ان‍دوزی‌: ش‍رح‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۱.
۱۶۸٫ ع‍ل‍م‌ ام‍ام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ه‍رن‍دی‌. [ت‍ه‍ران‌]: ال‍زه‍را(س‌)‏‫، [۱۳۶۹؟].
۱۶۹٫ غیبت امام‌مهدی(ع) از دیدگاه امام‌جعفرصادق(ع)/نویسنده ثامرهاشم عمیدی؛ ترجمه عبدالله امین‌پور. تهران: موعود عصر(عج)‏‫، ۱۳۸۸.
۱۷۰٫ فرضییات علمی امام جعفر صادق(ع) / مولف رحمت‌الله سلامت‌طلب. تهران: انتخاب: میرباقری‏‫، ۱۳۸۹.
۱۷۱٫ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آداب‌ ک‍ار در ک‍لام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ع‍ل‍م‍ی‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طل‍ی‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‌؛ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ن‍اظری‍ن‌ ص‍ال‍ح‌ طاه‍ری‌خ‍رم‌آب‍ادی‌ و ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍اطق‌الاس‍لام‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍م‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‏‫، ۱۳۸۳.پ
۱۷۲٫ ف‍ض‍ائ‍ل‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ت‍لاف‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌، ۱۳۸۲.
۱۷۳٫ ف‍ض‍ای‍ل‌ و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د در آث‍ار اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌/ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌. ق‍م‌: ص‍لاه‌‏‫، ۱۳۸۱.
۱۷۴٫ ق‍ص‍اص‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ول‍ف‍ان‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ف‍لاح‌. ق‍م‌: اح‍س‍ان‌، ۱۳۸۲.
۱۷۵٫ کاشف‌الحقایق: (زندگانی امام جعفرصادق)/مولف مهدی پرویز. کرج: شانی، ‏‫۱۳۸۶.
۱۷۶٫ کاشف‌الحقایق امام‌جعفرصادق (ع): زندگانی امام‌صادق علیه‌السلام …/ نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی. مشهد: دیانت‏‫، ۱۳۹۱.
۱۷۷٫ ک‍ت‍اب‌ م‍داح‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌/ ع‍ب‍اس‌ ج‍وادی‌. اص‍ف‍ه‍ان‌ : ن‍وراس‍لام‌ ، ۱۳۸۴.
۱۷۸٫ ک‍رام‍ات‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‍ی‌. ‏‫ق‍م‌‏‫: ن‍ب‍وغ‌‏‫، ۱۳۸۱.
۱۷۹٫ کلیات تعبیر خواب ابن‌سیرین، دانیال پیامبر، امام جعفرصادق (ع)، کرمانی/ تالیف ابوالفضل‌حسین‌بن‌محمدابراهیم تفلیسی. به همراه تعبیر خواب علامه مجلسی. قم: نگاران قلم‏‫‏، ‏‫۱۳۸۳ .
۱۸۰٫ گل‌های صادقیه: حکایت‌هایی از زندگی امام صادق‌(ع)‏‫/ مولف موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج‌البلاغه تسنیم. کرمان: انتشارات ودیعت، ‏‫۱۳۹۱.
۱۸۱٫ مبانی و روش اندیشه امام صادق ( علیه‌السلام)/ ‏‫ به اهتمام تالیف احمد پاکتچی‏‫؛ دبیر اجرایی مرتضی سلمان‌نژاد. تهران: ‏‫دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۹۱.
۱۸۲٫ م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ع‍ل‍م‌، م‍ع‍رف‍ت‌ و ت‍ض‍ارب‌ آرا در م‍ک‍ت‍ب‌ ج‍ع‍ف‍ری‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) واح‍د خ‍واه‍ران‌ ۹ و ۱۰ خ‍رداد ۱۳۸۴. ت‍ه‍ران‌ : ک‍ارور‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
۱۸۳٫ عنوان دیگر : مدرسه امام صادق (ع) : ۳۶۵ حدیث برگزیده از امام صادق (ع)/ احمد غلامی. قم: جمال‏‫، ۱۳۸۸.
۱۸۴٫ م‍ش‍ع‍ل‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ور: پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ن‍دب‌/ م‍ول‍ف‌ ت‍ق‍ی‌ م‍ت‍ق‍ی‌. [ق‍م‌]: در ال‍ح‍دی‍ث‌، ۱۳۷۵.
۱۸۵٫ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌: از ک‍ل‍م‍ات‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍د ب‍اب‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ارف‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ و اخ‍لاق‌ و آداب‌ و س‍ن‍ن‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ص‍طف‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ م‍ص‍طف‍وی‌، ۱۳۸۲.
۱۸۶٫ م‍ع‍ج‍زات‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رپ‍ور. م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ال‍ف‌، ۱۳۸۲.
۱۸۷٫ م‍ع‍ص‍وم‌ ش‍ش‍م‌ س‍ی‍د‌ال‍س‍اج‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍واد ف‍اض‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌‏‫، ۱۳.
۱۸۸٫ م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ص‌)/ از مرکز مطالعات اسلامی استراسبورک؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍اوی‍دان‌‏‫، ۱۳۵۶.
۱۸۹٫ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ی‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درس‍ول‌ دری‍ائ‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : انتشارات اسلامی‏‫، [۱۳۳۶].
۱۹۰٫ مکاتبات امام جعفر صادق (ع) با فرماندار اهواز/ گردآورنده محمدحسین هدایت‌اهوازی. قم: روح‏‫، ۱۳۸۷.
۱۹۱٫ مکتب‌دار: کوتاهه‌هایی از زندگانی امام صادق علیه‌السلام/ مهدی قزلی. تهران: امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‫‏، ۱۳۹۰.
۱۹۲٫ مناظره‌های امام جعفر صادق(ع) با منکران خدا/ مولف علیرضا ملکیان. تهران: علیرضا ملکیان‏‫، ۱۳۸۸.
۱۹۳٫ منهج‌الیقین (شرح نامه امام صادق علیه‌السلام به شیعیان)/ سیدعلاءالدین‌محمد گلستانه؛ تحقیق سیدمجتبی صحفی، علی صدرایی‌خویی. تهران: دارالحدیث‏‫، ۱۳۸۹.
۱۹۴٫ موسوعه‌الامام‌الصادق علیه‌السلام/ تالیف محمدکاظم القزوینی. قم: اجتهاد‏‫، -۱۳
۱۹۵٫ نصایح امام جعفر‌صادق (ع)/ تالیف علی‌اصغر مقسمی، مریم صفرخانی. گرگان: مقسم، ‏‫۱۳۸۷.
۱۹۶٫ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍طه‍ر، ۱۳۷۴.
۱۹۷٫ نگاهی به حیات طیبه امام‌جعفر صادق علیه‌السلام/ عبدالامیر فائق، گروه تحقیق و تالیف دارالصادقین. تهران : دارالصادقین‏‫، ۱۳۹۱.
۱۹۸٫ نگاهی به زندگانی امام صادق(ع) / موسسه مطبوعاتی تشیع. [بی‌جا]: موسسه مطبوعاتی تشیع‏‫، ۱۳٫
۱۹۹٫ وصایای امام صادق علیه‌السلام به عبدالله بن جندب و محمدبن نعمان/ [تهیه و تنظیم فرهودی]؛ ترجمه محمد فربودی. قم: هدی‏‫، ۱۳۸۵.
۲۰۰٫ وظای‍ف‌ اس‍ت‍ان‍داران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌): “ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌(ع‌) ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍داران‌، ف‍رم‍ان‍داران‌، ب‍خ‍ش‍داران‌”/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ ب‍اق‍ری‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ص‍ان‍ع‍ی‌؛ ت‍ق‍ری‍ظ م‍ه‍دوی‌ ک‍ن‍ی‌. ق‍م‌: نشر روح‏‫، [۱۳۶۰].
۲۰۱٫ وعده بهشت:امام صادق علیه‌السلام/عباس ندیمی. تهران: پیام یاس، ‏‫‏۱۳۸۸.
۲۰۲٫ ویژگی‌های امام صادق(ع): الخصائص‌الصادقیه / حامد فدوی‌اردستانی. قم: نسیم کوثر‏‫، ۱۳۹۱.
۲۰۳٫ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ و ک‍ل‍م‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌ اک‍رم‌ (ص‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ زاده‌. اص‍ف‍ه‍ان‌ : خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اء، ۱۳۸۵.
۲۰۴٫ ه‍دی‍ه‌ آس‍م‍ان‍ی‌ (وص‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)، ب‍ه‌ س‍ال‍ک‍ان‌ طری‍ق‌ ال‍ی‌ال‍ل‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ائ‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رب‍رن‍ا، ۱۳۸۳.
۲۰۵٫ هزار و یک نکته از زندگی امام صادق (ع)/ مولف غلامعلی شجاع‌نظری. تهران: گلزار کتاب‏‫‏، ‏‫۱۳۸۸.
۲۰۶٫ یا جعفربن‌محمد الصادق علیه‌ا‌لسلام/ سیدمحمد‌مهدی موسوی‌. قم : بهار دل‌ها، ‏‫۱۳۹۱.
۲۰۷٫ یکصدو ده حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام/ گردآورنده محمدحسین مجاهد. [قم]: فقه‏‫، ۱۳۸۴.
۲۰۸٫ ی‍ک‍ص‍د و ده‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ب‍ری‍ز: اخ‍ت‍ر، ۱۳۸۰.

ب: کودک ونوجوان:
۱٫ آخ‍ری‍ن‌ ب‍ازم‍ان‍ده‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دوازده‌ ق‍ص‍ه‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍س‍ل‍م‌ ن‍اص‍ری‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۸.
۲٫ آخرین سفارش/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر حسام‌الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۳٫ ارزش کار و تلاش/نویسنده مجید ملا محمدی ؛ تصویر گر طیبه توسلی، قم: منشور وحی: فاتح خیبر‏‫، ۱۳۸۸.
۴٫ از تو حرکت!/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین‌طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۵٫ از صادق آل محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر، تهران : قیوم ، ‏‫۱۳۹۱.
۶٫ از مدینه تا ملکوت… : زندگانی امام جعفر صادق (ع)/ نوشته محسن پارسا؛ نقاشی علی محمدی، تهران: سپیده‏‫، ۱۳۸۸.
۷٫ امام به من لبخند نزد/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۸٫ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌): برای دبستانی‌ها/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ت‍اح‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا دادگ‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ح‍ج‍وان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌؛ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۸۲.
۹٫ امام جعفرصادق (ع): (بازگشت قهوه‌ای)/ نویسنده ماندانا زارعی؛ تصویرگر سمیه بیگلری، کرج: در دانش بهمن، ‏‫‏‏۱۳۸۷.
۱۰٫ امام جعفرصادق (ع)/نویسنده زهره فنایی،شاعر زهرا الماسی ؛ تصویرگر مریم جابری، مشهد: آذرآوا، ‏‫۱۳۸۹.
۱۱٫ امام جعفر صادق (ع) : کودکی یک بزرگ/نویسنده سپیده خلیلی ؛ تصویرگر سعید رزاقی. تهران: لوح دانش‏‫، ۱۳۹۰.
۱۲٫ امام جعفر صادق (ع)/ نویسنده اسماعیل هنرمندنیا؛ تصویرگر مرجان نیک‌جاه، قزوین: سایه‌گستر‏‫، ۱۳۸۶.
۱۳٫ امام جعفر صادق علیه‌السلام/ نویسنده اکرم مطلبی کربکندی ؛ تصویرگر طاهره رضایی، تهران: گوهر اندیشه، ‏‫۱۳۹۰.
۱۴٫ امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام/شاعرحسین موسوی‌پاکزاد ؛ تصویرگر سمانه یاری، قم: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، ‏‫۱۳۸۹.
۱۵٫ امام صادق(ع)/نظم نجمه السادات هاشمی ؛ تصویرگر منصوره صحرایی، قم: حدیث نینوا، ۱۳۸۸.
۱۶٫ ام‌ف‍روه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍ادر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ه‍اآال‍دی‍ن‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ن‍ژاد (ش‍ائ‍ق‌ ت‍ه‍ران‌)، ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح‌، ۱۳۸۰.
۱۷٫ بهار و باران : چهل‌قصه از زندگی امام صادق علیه‌السلام/ ناصر نادری، تهران: پیام محراب‏‫، ‏‫۱۳۸۴.‏
۱۸٫ به دنبال خانه دوست/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر حسام‌الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۱۹٫ به رنگ آسمان: داستان تولد امام صادق (ع) برای کودکان/ نویسنده ناصر نادری؛ تصویرگر سولماز جوشقانی، تهران: پیام محراب، کتابهای غنچه، ‏‫۱۳۸۷.
۲۰٫ ب‍ه‍ش‍ت‌ ب‍رای‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) / م‍ج‍ی‍د م‍لام‍ح‍م‍دی‌، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫‏، ۱۳۸۵.
۲۱٫ پاداش شکر امام صادق علیه‌السلام/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش. ؛ تصویرسازی و گرافیک ازکانون طراحی و تصویرگری جارچی، قم: نسیم حیات‏‫، ۱۳۹۱.
۲۲٫ پ‍در ع‍ل‍م‌ دن‍ی‍ا/ سراینده ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر س‌. ب‍روج‍ردی‌، م‍ش‍ه‍د: م‍ن‍ت‍ظران‌ ظه‍ور‏‫، ۱۳۹۱.
۲۳٫ پ‍ی‍راه‍ن‌ ب‍ل‍ن‍د م‍اه‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ش‍ه‍رام‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: مدرسه‏‫، ۱۳۸۲.
۲۴٫ پ‍ی‍روز م‍ی‍دان‌، راه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ش‍ای‍ار ق‍اض‍ی‌زاده‌، ت‍ه‍ران‌: ف‍اراب‍ی‌، ۱۳۸۳.
۲۵٫ جام شیشه ای و معجزه/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سید‌حسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۲۶٫ جدال در محله/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۲۷٫ جعفر بن محمد(صادق)(ع)/ نویسندگان فاطمه بختیاری و زهرا یعقوبی ؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: براق، ۱۳۸۸.
۲۸٫ چرا او را صادق نامیدند؟/نویسنده ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۹.
۲۹٫ چشمه دانش/ شاعر مهدی وحیدی صدر؛ طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر ؛ تصویرگر: الهه ارکیا. قم: جامعه القرآن الکریم، ۱۳۸۶.
۳۰٫ چهار سفارش از : امام صادق علیه‌السلام/ پدیدآورنده مدرسه علوی ۲ ؛ تصویرگر مرتضی امین. تهران: برای فردا، ‏‫۱۳۸۹.
۳۱٫ حضرت امام جعفرصادق (علیه‌السلام)/ نگارش احسان قنبری؛ تصاویر علی محمدی. تهران: همکلاسی، ۱۳۸۶.
۳۲٫ حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)/نویسنده محمود میرزایی‌دلاویز ؛ طرح و اجرا شرکت کامپیوتری بارع‌سازان. تهران: شهرزاد، ‏‫۱۳۹۰.
۳۳٫ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ م‍ه‍دی‌ رح‍ی‍م‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر: ۱۳۷۳.
۳۴٫ حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام/ شعر حسین میرزایی؛ تصویرگر حامد غفاریان؛ به سفارش انتشارات برکات اهل‌بیت (ع). مشهد: انتشارات برکات اهل‌بیت علیهم‌السلام، ‏‫۱۳۸۸.
۳۵٫ حضرت جعفربن‌محمد( صادق)( علیه‌السلام)/ نویسنده مهدی وحیدی‌صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند. تهران : انتشارات مسیا، ‏‫۱۳۹۲.
۳۶٫ حضرت جعفر‌بن‌محمد (صادق) سلام‌الله علیه/نویسنده مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر حسین آسیوند. قم: براق، ۱۳۸۵.
۳۷٫ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ب‍ل‍ن‍دت‍ر از آس‍م‍ان‌: از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ ب‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ غ‍لام‍رض‍ا ام‍ام‍ی‌؛ ن‍ق‍ش‌ و ت‍ذه‍ی‍ب‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ۱۳۸۲.
۳۸٫ خ‍ورش‍ی‍د ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد: داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازآف‍ری‍ده‌ رض‍ا ش‍ی‍رازی‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۲.
۳۹٫ داستان زندگی امام جعفرصادق(علیه‌السلام)/بازآفریده امیر‌مهدی مراد‌حاصل ؛ تصویرگر محمد‌حسین صلواتیان. تهران: ورای دانش: پیام نور، ‏‫۱۳۸۹.
۴۰٫ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازآف‍ری‍ده‌ ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، گ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ت‌، ۱۳۷۶.
۴۱٫ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ص‍ادق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ح‍ارالان‍وار/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ج‍ع‍ف‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. ق‍م‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۴.
۴۲٫ در خرابه های شهر/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۴۳٫ دعای گنجشک‌ها : زندگی نامه‌ی امام صادق(علیه السلام) برای کودکان/مرتضی دانشمند ؛ تصویرگر عاطفه ملکی‌جو. تهران: مدرسه، ‏‫۱۳۸۹.
۴۴٫ زندگی امام صادق‌علیه‌السلام/ نویسنده و تصویرگر زهره سادات فیض‌آبادی. تهران : قصر کتاب، ‏‫۱۳۹۰.
۴۵٫ زندگی‌نامه امام جعفرصادق علیه‌السلام/ نویسنده مجتبی عبدی‌اسکندری ؛ شاعر مریم جباری ؛ تصویرگر زهره سیدمراغه. مشهد: نگین هشتم ، ‏‫۱۳۹۱.
۴۶٫ زیباترین شب: داستانهایی از زندگی امام صادق علیه‌السلام/ مجید محبوبی. قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۹۰.
۴۷٫ سیری در زندگی معصومین: امام جعفر صادق( ع)/مولف مهدی داورزنی ؛ [تصویرگر سامان شاه محمد]. تهران : خیرالله، ‏‫۱۳۹۰.
۴۸٫ شب بارانی/نویسنده غلامرضا آبروی؛ تصویرگران سعید گائینی، نسرین گائینی. قم: حضور‏‫، ۱۳۸۸.
۴۹٫ شکایت از روزگار : برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شیهد مرتضی مطهری (ره)/ بازنویسی حمزه‌علی شیخ تبار؛ مدیر هنری جواد ابراهیمی. قم: گاه سحر، ‏‫۱۳۸۹.
۵۰٫ شگفتی‌های آفرینش به بیان امام ششم( علیه‌السلام)/ سیدمسعود راد. تهران: مدرسه‏‫، ۱۳۹۰.
۵۱٫ صادق آل محمد: امام صادق( ع)/ تالیف فاطمه پارسا ؛ تصویرسازی آتلیه محمدی‌فرد. تهران: شبرنگ، ‏‫۱۳۸۹.
۵۲٫ ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌ (ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)/ س‍روده‌: ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ س‍پ‍اه‍ی‌ ی‍ون‍س‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر: س‍ی‍م‍ا ب‍روج‍ردی‌. م‍ش‍ه‍د : ان‍ص‍ار ، ۱۳۸۴.
۵۳٫ قصه‌هایی از امام صادق (ع)/نویسنده مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۵۴٫ کودک خندان :امام صادق (علیه‌ السلام)/مولف ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر فرشته ارکیا ؛ طراحی شرکت سیمای نور کوثر. قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۸.
۵۵٫ کودک دانشمند‏‫=‏‫The scholar child/نویسنده حسین رثایی ؛ ترجمه انگلیسی رحیم دولتی ؛ ترجمه عربی منصور ربیعه ؛ شعر سهیلا قربانی ؛ تصویرگران طیبه آقایی، الهام نیک‌فرجام. مشهد : پارسیران ، ‏‫۱۳۹۱.
۵۶٫ مجموعه یاعلی یا‌علی: امام جعفر‌صادق (ع)/نویسنده فریبا کلهر ؛ تصویرگر علیرضا گلدوریان. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، کتابهای پروانه،، ۱۳۸۶.
۵۷٫ م‍رد ص‍ادق‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌‏‫‏‏، ۱۳۸۰.
۵۸٫ مردی در تنور آتش/ به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۵۹٫ مگسی که از خلیفه نمی ترسید/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۶۰٫ ملا مجدالدین، سفیر مهربان امام صادق(ع)/نویسنده طاهر خوش ؛ شاعر مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر فرشته ارکیا. قم: شوق ، ‏‫۱۳۹۰.
۶۱٫ مهربان هشتم امام صادق (ع) : امام ششم/نوشته مجید ملامحمدی ؛ طراح تصاویر محمدحسین صلواتیان. تهران: پیام آزادی، کتاب‌های پرنده‏‫، ۱۳۸۵.
۶۲٫ میهمان تنور/ محمد مقیمی. تهران: غدیر‏‫، ۱۳.
۶۳٫ نقشه طلایی/تدوین موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج‌البلاغه تسنیم. قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۹۱.
۶۴٫ همراه با امام جعفر صادق علیه‌السلام ویژه نوجوانان عزیز/گردآورنده امید سمامی. قم: اشک یاس‏‫، ۱۳۸۹.
۶۵٫ همسایه‌ی مردم‌ آزار/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
۶۶٫ ‏‫از صادق آل‌محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر. تهران: اعجاز قلم‫، ۱۳۹۱.

ج: پایان نامه ها
۱٫ ارائ‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ از ف‍رد ت‍رب‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در م‍ن‍ظر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍ود ده‍ق‍ان‍ی‌ اح‍م‍د آب‍اد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ آم‍وزگ‍ار. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، ۱۳۸۴٫
۲٫ اه‍داف‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را دروی‍ش‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ای‍م‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور طی‍ب‍ه‌ م‍اه‍رو زاده‌. رشته تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی، ۱۳۸۱٫
۳٫ بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) جزء اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش کاظم زمانی ؛ استاد راهنما رضا مؤدب ؛ استاد مشاور محمدتقی دیاری. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰٫
۴٫ بررسی روایات تفسیری امام صادق ( ع ) جزء چهارم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده وحید وطن‌خواه ؛ استاد راهنما رضامودب ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰٫
۵٫ بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه‌السلام جزء پنجم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده امید داغر ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور غلامحسین اعرابی. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱٫
۶٫ ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ زراره‌ در اح‍ادی‍ث‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رب‍اب‍ه‌ پ‍وره‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ه‍ل‍ه‌ غ‍روی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف‌. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ۱۳۸۱٫
۷٫ بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های شاگرد‌پروری امام جعفر صادق(ع) با مکتب پوزیتیویسم در چهار مقوله‌ی آرای تربیتی، حقیقت انسان، اهداف تربیتی و برنامه تربیتی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو محمدباقر اعراب‌شیبانی ؛ استاد راهنما سعید خرم‌رویی ؛ استاد مشاور احمد‌حسین فلاحی. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. همدان: دانشگاه پیام نور. مرکز همدان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علمی علوم تربیتی. ۱۳۸۹٫
۸٫ تأثیر شناخت بر سازگاری از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ارمغان کلانترهرمزی ؛ استاد راهنما محسن ایمانی ؛ استاد مشاور گل‌بابا سعیدی. رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی. ۱۳۸۴٫
۹٫ تاثیر شاگردان ممتاز امام صادق (ع) در گسترش دانش مسلمین [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده زهرا هاشمی ؛ استاد راهنما مینو صدرزاده ؛ استاد مشاور محمد رمضان‌پور. رشته تاریخ تشیع. مشهد: دانشگاه پیام نور. مرکز مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه تاریخ تشیع. ۱۳۸۹٫
۱۰٫ ‏‫ترجمه و تحقیق کتاب‌الطاق ( فقه الامام جعفر الصادق ( سلام‌الله‌علیه ) [ ( محمدجواد نعینه ) ] [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر داود حامدی ؛ استاد راهنما گوگانی ؛ استاد مشاور فخاریان. رشته فقه و مبانی حقوق. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی. ۱۳۷۹٫
۱۱٫ شاگردان برجسته امام جعفر صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو ریحانه صهبائی‌زارعی ؛ استاد راهنما تفضلی ؛ استاد مشاور سعیدی. رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. ۱۳۸۴٫
۱۲٫ قرآن در احادیث امام صادق (ع) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی بزرگ‌پور؛ استاد راهنما منصور پهلوان؛ استاد مشاور زهره اخوان‌مقدم. رشته تفسیر. تهران: ‏‫دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی تهران. ۱۳۹۰٫
۱۳٫ قرآن در احادیث مروی از امام جعفر صادق- علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مهری کماری‌ علایی؛ استاد راهنما محمد غفرانی؛ استاد مشاور مریم حاجی‌ عبدالباقی. رشته علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. ۱۳۸۴٫
۱۴٫ مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیت در دوره عباسی اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمد اصغری ؛ استاد راهنما حریرچی ؛ استاد مشاور دیباجی. رشته زبان و ادبیات عرب. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ۱۳۷۸٫
۱۵٫ موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق(ع) با تکیه بر کلام علی(ع)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف محمدمهدی خالقی ؛ استاد راهنما مرضیه اخلاقی. رشته علوم نهج البلاغه. تهران: دانشگاه پیام نور (تهران). گروه الهیات و معارف اسلامی.۱۳۸۶٫
۱۶٫ نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء سوم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی‌اکبر فرهنگ‌فلاح ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. ۱۳۷۹٫
۱۷٫ ‏‫بررسی روایات تفسیری امام صادق ( ع ) ذیل جزء ( ۲ ) قرآن کریم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده محمدحسن مسلمی ؛ استاد راهنما جعفر نکونام ؛ استاد مشاور رضا مؤدب. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. ۱۳۷۹٫
۱۸٫ ‏‫‏متون و روایات دلایل و معجزات ائمه (امام صادق(ع) تا امام مهدی (عج)) در منابع شیعی قرن دوم تا پایان قرن ششم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/کامران محمدحسینی ؛ استاد راهنما اصغر قائدان ؛ استاد مشاور محمدصادق جمشیدی. رشته تاریخ تشیع. تهران: دانشگاه پیام‌نور. مرکز تهران جنوب. دانشکده علوم انسانی. گروه تاریخ. ۱۳۹۰٫

منبع: الاثر


برچسب :    ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 امتیاز از : 500 out of 5)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS