در پی انتقادهای جامعه هنری/ پوستر جشنواره تئاتر فجر وتو شد!
طراح پوستر: مردمِ بی شاعر، مردمی بيهويت اند

طراح پوستر: مردمِ بی شاعر، مردمی بیهویت اند

:

به گزارش سایت خبری بینانیوز ، دبیر سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در پاسخ به انتقادهای وارد شده به پوستر رونمایی شده این دوره از جشنواره، برای طراحی پوستر جدید جشنواره سی و سوم تئاتر فجر فراخوان داد.
در پی رونمایی از پوستر سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در چهارشنبه ۱۷ دیماه، جامعه هنری و هنرمندان عرصه تجسمی انتقادهای بسیاری را به این پوستر و طراحی آن وارد کردند. این انتقادها به حدی پر رنگ و شدید بود که اردشیر صالحپور دبیر سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در انتخاب پوستر رونمایی شده، تجدید نظر کند.

:

puster

:

وی در پاسخ به انتقادهایی که از پوستر سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شده است در گفت وگو با مهر، به منظور احترام به نظر هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی و هنرمندان تئاتری که به پوستر رونمایی شده انتقاد دارند، برای طراحی پوستر جدید جشنواره فراخوان داد.
صالحپور در این گفت وگو درباره اهمیت پوستر تئاتر و جشنواره تئاتر فجر توضیح داد: پوستر نخستین عامل ارتباطی تئاتر با تماشاگر است یعنی پیش از اینکه تماشاگر تئاتر را ببیند، پوستر آن را در خیابان میبیند و پوستر زمینه جذب تماشاگر را فراهم میکند. دومین عامل ارتباط تئاتر با تماشاگر بروشوری است که در سالن نمایش به او داده میشود. سومین عامل هم اجرای اثر تئاتری است.

:
وی تأکید کرد: نخستین عامل ارتباطی با مخاطب عام، پوستر تئاتر است. ما پوستر را جزو لاینفک تئاتر و از میزانسنهای تئاتر میدانیم. به همین اعتبار ما بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر را به تأسی از دورههای گذشته و با حضور بزرگان هنرهای تجسمی در مقام داور، برگزار میکنیم.
دبیر سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ضمن اظهار خوشحالی از حساسیت و توجه هنرمندان عرصه تجسمی و تئاتر نسبت به پوستر جشنواره تئاتر فجر، گفت: خیلی خوشحالم که این حساسیت و دقت نسبت به پوستر جشنواره وجود دارد و هنرمندان آن را نقد میکنند. من از این نقدها استقبال میکنم و مورد توجه قرار میدهم.

:
صالحپور با اشاره به «تئاتر ایرانی و هویت ملی» به عنوان تم اصلی جشنواره سی و سوم تئاتر فجر، یادآور شد: پوستری که باید برای این جشنواره ارائه شود، باید در راستای این تم باشد. یارتا یاران طراح پوستر رونمایی شده، هم هنرمند تئاتر و هم هنرمند عرصه هنرهای تجسمی است و پوستر ایشان در راستای رویکرد به هویت ایرانی و تئاتر ملی است.

:
این پژوهشگر عرصه تئاتر ایران ادامه داد: مینیاتوری که بر نقشه ایران دیده میشود، مختص همین پوستر کشیده شده و در عین حال طرحی از پردهخوانی ایرانی است. ماسکی که به چهره مرد و زن پوستر زده شده، ماسک یونانی نیست،بلکه سیماچه یا ماسک کوچک و متعلق به ایران است و استاد بهرام بیضایی نیز در برخی آثار خود از سیماچه استفاده کرده است. رنگهای به کار رفته در این پوستر نظیر فیروزهای و طلایی، رنگهای ایرانی هستند.

:
وی با اشاره به استفاده از نقاشی مینیاتور ایرانی در پوستر طراحی شده توسط یارتا یاران، افزود:ما ملتی صاحب نقاشی هستیم و مکتب هرات، مکتب تبریز، مکتب اصفهان، مکتب شیراز، نقاشی قهوهخانهای و پرده که یک نوع نقاشی سنتی است،از جمله مکاتب ما در عرصه نقاشی هستند. برای ما مهم بود که در پوستر جشنواره تئاتر فجر المانهای فرهنگی و ملی ایران وجود داشته باشد.

:
صالحپور با اشاره به سبکهای لهستانی، کوبایی، ژاپنی و روسی در طراحی پوستر تئاتر، یادآور شد: ما قصدمان این است که در پوستر تئاتر هم به سوی تئاتر ملی گام برداریم. آقای یارتا یاران در پوستر خود این رویکرد را ارائه داد.

:
دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با بیان اینکه پوستر ارائه شده از سوی یارتا یاران قابل احترام است، تصریح کرد: به دلیل حساسیتی که هنرمندان تئاتر و هنرهای تجسمی نسبت به پوستر تئاتر فجر نشان دادند و همچنین به احترام هنرمندان خلاقی که وجود دارند، ما آمادگی این را داریم که تا زمان پیش از برگزاری جشنواره سی و سوم، پوستر جدیدی را که واجد فرهنگ و زبان بصری فرهنگ ما و گرافیک شرقی باشد و در عین حال ویژگیهای تئاتر نیز در آن لحاظ شده باشد، به عنوان پوستر جشنواره انتخاب کنیم.

:
وی ضمن دعوت از همه هنرمندان برای طراحی پوستر جدید سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، تأکید کرد: به احترام نظر و حساسیت هنرمندان نسبت به پوستر جشنواره تئاتر فجر، در همین گفت وگو فراخوان طراحی پوستر جدید جشنواره سی و سوم را میدهم و اعلام میکنم که هنرمندان تا ۲۵ دیماه فرصت دارند که طرح خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند تا با نظر ۳ استاد برجسته این حوزه، پوستر جشنواره سی و سوم از بین طرحهای ارائه شده انتخاب و رونمایی شود.

:
صالحپور ادامه داد: باقی طرحهای ارائه شده نیز در ایام برگزاری سی و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در قالب نمایشگاه پوستر جشنواره، در معرض تماشا قرار میگیرند.
سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آمادگی دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر برای دریافت طرحهای پیشنهادی هنرمندان برای پوستر جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر خبر داد و گفت: هنرمندان یک سال فرصت دارند تا طرحهای مدنظر خود برای پوستر دوره آینده جشنواره را هم پیشنهاد دهند.

:
پاسخ یارتا یاران به منتقدان پوستر

:
در همین رابطه یارتا یاران طراح پوستر جشنواره سی و سوم در پاسخ به انتقادات، متنی را منتشر کرده که میخوانید :
سیوسومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، مبنای اساسی کار خود را بر محور «هویت ایرانی – تآتر ملی» قرار داده است.هویت، خانه ای است که تن و جان آدمی در آن قرار مییابد. خانه بهقرار و امن انسان، زبان اوست و اوج زبان، شعر است و از همین روست که مردمِ بی شاعر، مردمی بیهویتاند. در اهمیت شعر، همین بس که یک اثر هنری والا، در اوج زیبایی خود، صفت شاعرانه (نه به معنای رمانتیک و عام آن) میگیرد.

:
یک نمایش، نخست بر مبنای زبان، شکل میگیرد، حتّی اگر قرار بر بازی در سکوت باشد.جانداران دیگر نیز اهل بازیاند، اما بدون برخورداری از کلمات. کلمات – که اگر در جای سزاوار خود باشند بر خرد گواهی میدهند- گواه بارزترین تفاوتِ ما با جانداران دیگرند. این برخورداری از خرد است که سرشته شدنش با تن و جان انسان، سببساز آفرینشهای گوناگون میشود و بر گستریدن هویت آدمی در چندین هنر،یاری میرساند.این چندین هنر،در هر جغرافیا برخوردار از مختصاتی است که نشانِ ویژگیهای آن سرزمین است.

:
هنر، مقدس است. تقدّس،امری است که در شکل روی میدهد، شکلی واحد، بیانگر ذاتی کثیر و برعکس.هنر مقدس، در سادهترین تعریف، تبدیل مربع به دایره و دایره به مربع است. دایره، نشان آسمان و دور بیپایان کیهانی و ذات الوهیت و مربع نشان زمین و خانه و تثبیت ذات الوهیت بر زمین است.

:
باستانیترین نشانه ایرانی- که در شمار باستانیترین اشکال جهان است- مربعی است که اضلاع آن امتداد پیدا کردهاند و با انطباق این اضلاع بر هم، علامت بعلاوه در وجود میآید که محور مشترک دایره و مربعیست که یکی در دیگری محاط است و یا بر دیگری محیط (شاکله هنر مقدس). این شکل باستانی که اساس طراحی پوستر سیوسومین جشنواره بینالمللی تآتر فجر است، مبنای تمامی نقشهای بیشمار اسلیمی ایرانی است. رنگهای حاکم بر طراحی و نقاشی این پوستر، فیروزهیی و لاجوردی و طلایی (اُکر) است که رنگهای اصلی هنر ایراناند. هنر ایرانی برآوردن آن پردیس مثالی یعنی بهشت است که آدمی را یک بار به خواری از آن راندهاند.

:
روی این زمین، نخست میباید اهلیت شنیدن داشت تا اهلیت گفتن یافت و نخست میباید اهلیت دیدن داشت تا اهلیت نمایش دادن یافت؛ بر این مبنا، جشنواره تئاتر دعوت به دیدن است و شنیدن. دعوت دو بازیگر ایرانی زن و مرد (آدم و حوا:اساس آفرینش)، باماسکهایی که برخوردار از نقش ترنج کامل اسلیمی ایرانیاند، تایید بر این امر است.

:
وظیفه نمایش، که در جایی به نام تئاتر روی صحنه میآید، نشان دادن قلمرُوی از بهشت گمشده آدمی است یا نشان دادن گوشه ای از دوزخی است از عذاب و اضطراب، که برانگیزاننده میل بازگشت به پاکیِ از دست رفته و بیگناهی پیشین انسان در بهشت است. ایران، در محدوده جشنواره تئاتر قرار است قلمرُوی باشد از آشتیِ حاصل از هنر نمایش. در این ایام، باغ ایرانی: پردیس امروزی ما، چند روز و شبی، برآمدنی است، نورانی است.

:
نقاشی شاعرانه مینیاتور ایران (این پرده از بهشت)، که روزها و ساعتهای بسیار، وقت، صرف اجرای آن شده، کار «محبوبه نیکخواه بهرامی»، نقاش نابغهای است که در دید من، توانایی و خلاقیت رضا عباسی در سر انگشتان او دوباره زنده شده است.نور پردازیِ روی دستکار او،در عکاسی، بر خصلت رازگونگی بهشت ایرانی، افزوده است.

:
کار اصلی یک پوستر، جلب توجه است. تا پس از آن، بیننده بیندیشد به آنچه در شکل گیرا، به زیبایی، طرح شده است. پوستری که نتواند نگاه رهگذران بیهوش و حواس را به خود جلب کند، در آنچه قصد بیان آن را دارد، پیشاپیش شکست خورده است. برخورداری از این خصلت، در این پوستر، به یاری همراهان و همکاران و دوستانم بوده است: سیما بابایی که وقت بسیاری گذاشت در تهیه و دوخت لباس و نشستن زیر دست سازنده ماسکها (سمیه فراهانی) و کار دوباره و خستهکننده عکاسی را زیر نورهای کور کننده با متانت تمام و اخلاق حرفهیی تاب آورد؛ مسعود فیروزخانی که ساعتها وقت صرف اجرای پوستر کرد و فرشته طاهری که در آخرین ساعتها یاری رساند. بدون یاری اینان، این پرده از پردیس ایران (بهشت مثالی) بدون دعوت کننده میماند، بدون پردهخوان، بدون راوی که حضورش سرشت نمایش ایرانی است.

./.


برچسب :    ، ، ، ، ، 
 • ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
 • اضافه کردن به Google Bookmarks
 • داغ کن - کلوب دات کام
 • Reddit
 • Twitter
 • facebook
 • balatariin
 • RSS
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (بدون امتیاز)
Loading...

نظرات کاربران

ارسال نظر

مشاهده قوانین ارسال نظر

 • جديدترين خبرها
 • منطقه آزاد ماکو
 • بازار
 • ورزش
 • جامعه
نظرسنجی

نمره شما به دولت دکتر روحانی؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
ديدني ها
داغترين ها
تبليغات

تبلیغات در سایت خبری بینانیوز

درج آگهی

خرید اینترنتینتایج زنده مسابقات بهمراه جدول لیگ

خبرهای خبرگزاری ها

براي مشاهده جديدترين خبرهاي درج شده در خبرگذاري هاي ديگر از ليست بالا خبرگذاري خود را انتخاب نماييد

عضویت در خبرنامه


 

برای دریافت خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید
بينانيوز ، بينش و بينايي مي بخشد - Copyright © 2016 RSS