امروز: سه شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۵۷ Tuesday, 27 February 2024

کتابشناسی امام صادق (ع) / نیره خداداد شهری

این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت شده انددرسه بخش عمومی ، کودکان و نوجوانان و پایان نامه ها تنظیم شده است. از خانم نیره خداداد شهری (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) که این فهرست را...

این نوشتار فهرست نامگوی کتابهای فارسی است که دربارۀ امام صادق علیه اسلام نوشته شده و در کتابخانه ملی ثبت شده انددرسه بخش عمومی ، کودکان و نوجوانان و پایان نامه ها تنظیم شده است. از خانم نیره خداداد شهری (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) که این فهرست را تنظیم و تدوین کرده اند تشکر می کنیم.

الف عمومی:
1. ۱۱۰ نکته ناب از سخنان گوهربار امام جعفر صادق(ع) / گردآورنده حسین طباطبایی، تهران : قصر کتاب‏‫، ۱۳۸۹.
2. ۳۵۰ پرسش در محضر امام صادق علیه‌السلام/ علیرضا زکی‌زاده‌رنانی، قم: حدیث نینوا‏‫، ۱۳۸۸.
3. آت‍ه‍وان‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ح‍م‍داف‍ض‍ل‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍ث‍ار اح‍م‍د، ع‍ل‍ی‌ح‍ی‍در ق‍اض‍ی‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌، [۱۳۷۵؟].
4. آف‍ت‍اب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ام‍ی‍رح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی، ت‍ه‍ران‌: س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍اران‌، ۱۳۸۳.
5. آفتاب معرفت/ رضا شیرازی، تهران: همشهری‏‫،۱۳۸۷.
6. آیین برنامه‌سازی درباره زندگی امام صادق (ع)/ محمد رضایی، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ‏‫‏۱۳۹۱.
7. ابعاد شخصیت و جایگاه امام صادق علیه‌السلام: مجموعه مقالات همایش علمی مکتب امام صادق(علیه‌السلام)/ تالیف جمعی از نویسندگان‏‫؛ به اهتمام احمد پاکتچی، تهران‏‫: دانشگاه امام صادق(ع)‏‫، ۱۳۹۱.
8. اح‍ت‍ج‍اج‍ات‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ (ع‌) و ت‍وح‍ی‍د ال‍م‍ف‍ض‍ل‌/ ام‍لاء اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر ال‍ج‍ع‍ف‍ی‌؛ اع‍داد ف‍ات‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ب‍ون‌، ق‍م‌ : گ‍ن‍ج‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ، ۱۴۲۵ = ۱۳۸۳.
9. اخلاق از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام/ زهرا اسدی‌شیخ‌احمدلو، قم: ام ابیها‏‫، ۱۳۸۶.
10. اخلاق بندگی: شرح و توضیح باب عبودیت از کتاب مصباح‌الشریعة و مفتاح‌الحقیقة منسوب به امام صادق (ع)/ حسن ره‌‌پیک، تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۸۹.
11. اخ‍لاق‌ در م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۷.
12. ارزشهای اخلاقی در فقه امام صادق علیه السلام/ محمدجواد مغنیه؛ ترجمه محمد رادمنش، تهران : کانون انتشارات محمدی‏‫، ۱۳۶۰.
13. اس‍ت‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ن‌: ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ب‍زرگ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ۱۳۷۹.
14. استاد و شاگرد : جعفربن‌محمد عليه‌السلام/ سید علی پورحسینی، مشهد: ضریح آفتاب، ‏‫‏۱۳۹۰.
15. اس‍ت‍خ‍اره‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ خ‍طاط م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌آل‌طع‍م‍ه‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ص‍ادق‌ج‍ع‍ف‍ر ع‍س‍ک‍رپ‍ور، ت‍ه‍ران‌: ی‍اس‍ی‍ن‌‏‫‏، ۱۳۸۱.
16. اسرار ملکوت: شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه‌السلام/ تالیف سیدمحمد‌محسن حسینی‌طهرانی، تهران: مکتب وحی‏‫، ۱۳۹۱.
17. اص‍ح‍اب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍دث‌زاده‌، [ت‍ه‍ران‌]: م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ چ‍ه‍ل‍س‍ت‍ون‌، ۱۳۷۳.
18. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ (ع‌)/ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌، تهران: بدرقه جاویدان، ‏‫‏۱۳۸۸.
19. ام‍ام‌ جعفر ص‍ادق‌ (ع‌) / ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ اصول دین، ق‍م‌: موسسه در راه حق‏‫، –13.
20. امام جعفر صادق(ع)/علی خامنه، تهران: انتشارات هادی‏‫٬ –13.
21. امام جعفر‌صادق (ع) از نگاه اهل سنت/فاروق صفی‌زاده، تهران: مدحت، ‏‫‏‏۱۳۸۷.
22. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌/ م‍ص‍ن‍ف‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍س‍رور ح‍س‍ن‌ م‍ب‍ارک‍پ‍وری‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۴۰۶ق‌. = ۱۳۶۴.
23. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌ و دی‍دگ‍اه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ای‍ش‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ن‍اص‍ر طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : اح‍س‍ان‌ ، ۱۳۸۴.
24. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍اظم‌ ارف‍ع‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ت‍رب‍ت‌، ۱۳۸۰.
25. امام جعفر صادق علیه‌السلام/تالیف عباس قدیانی، تهران: انتشارات یادداشت، ‏‫۱۳۹۰.
26. امام جعفرصادق علیه‌السلام : برگرفته از کتاب شریف منتهی‌الآمال/ عباس قمی، تهران: دینا‏‫، ۱۳۹۲.
27. ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) ال‍گ‍وی‌ زن‍دگ‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ب‍ی‍ب‌‌الله‌ اح‍م‍دی‌، ق‍م‌ : ف‍اطی‍م‍ا‏‫‏، ۱۳۸۵.
28. امام صادق (ع) کیست ؟/ مولف سیدرضا اکرمی، تهران: انتشارات آدینده، ‏‫۱۳۹۱.
29. امام صادق (ع) و فرضیات علمی (کهکشان‌ها)/مولف رحمت‌الله سلامت‌طلب، تهران: انتخاب: میرباقری، ۱۳۸۸.
30. ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) و م‍ذاه‍ب‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اس‍د ح‍ی‍در؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار، – ۱۳.
31. امام صادق(علیه‌السلام)/مولف سیدعلی روح‌بخش، قم: امام همام: انتشارات ورع‏‫، ۱۳۹۰.
32. امام صادق (علیه‌السلام) خورشید علم/نویسنده سیدموسی جوادی، مشهد: همسایه آفتاب، ‏‫۱۳۹۲.
33. امام صادق( علیه‌السلام) و مذاهب اهل سنت/ اسد حیدر؛ مترجم محمدحسین سرانجام، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب‏‫، ۱۳۹۰.
34. امام صادق جعفربن‌محمد علیه‌السلام در یک نگاه همراه با چهل حدیث جعفری/ گردآورنده محمدحسین مجاهد، قم: فقه، ‏‫۱۳۹۱.
35. امام صادق علیه‌السلام: مدیریت علمی – فرهنگی جهان تشیع/مولف محمد دریایی، تهران: آزمون نوین، ۱۳۸۶.
36. امام مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف در بیان امام صادق علیه‌السلام: سیمای جانان در آینه‌ی خورشید/ اسماعیل حاجیان، تهران: مهام، ‏‫۱۳۸۹.
37. الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ و ال‍م‍ذاه‍ب‌ الارب‍ع‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍د ح‍ی‍در، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌، ۱۳۸۳.
38. الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ ض‍م‍ی‍رال‍م‍ع‍ادلات‌/ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ک‍ت‍ان‍ی‌، ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۹۹۷م‌. = ۱۴۱۸ق‌. = ۱۳۷۶.
39. اول‍ی‍ن‌ گ‍ام‍ه‍ا ب‍رای‌ خ‍ودس‍ازی‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌: ش‍رح‌ ف‍ش‍رده‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر م‍وس‍وی‌، ق‍م‌: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ورالاص‍ف‍ی‍اء، ۱۳۸۰.
40. بانی مکتب عشق، معصوم هشتم، امام صادق (ع) / مولف سیدمحمود حسینی، تهران: تاویل‏‫، ۱۳۹۰.
41. ب‍ر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ چ‍ه‌ گ‍ذش‍ت‌؟/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ۱۳۷۳.
42. به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست اقتباس از مقدمه‌ای در اصول دین / تالیف وحیدخراسانی، قم: مدرسه الامام باقرالعلوم‏‫، ۱۳۸۵.
43. بیان‌الاسرار شیخ حسین زاهدی در شرح مصباح‌الشریعه/ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن محمدی، مریم انصاری، تهران : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران‏‫، ۱۳۹۱.
44. پرتوی از زندگانی امام صادق ( علیه‌السلام )/ تالیف نورالله علیدوست‌خراسانی؛ با مقدمه جعفر سبحانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۹۱.
45. ‏‫پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫/ اح‍م‍د ق‍اض‍ی‌زاه‍دی‌. ق‍م‌‏‫: گ‍ن‍ج‌ ع‍رف‍ان‌‏‫، ۱۳۸۱.
46. پنجاه خصلت مومن/ گردآوری علی ابراهیمی، قم: لولو مرجان،۱۳۸۹.
47. پ‍ن‍ده‍ای‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ره‌) ب‍ه‌ ره‌ج‍وی‍ان‌ ص‍ادق‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌‌ی‍زدی‌؛ تحقیق و نگارش محمدمهدی نادری‌قمی، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۸۹.
48. پیام معصومین (ع) به انسانها و انسانیتها (۸) :‌ امام صادق(ع)/ برگرفته از آثار علامه محمدرضا حکیمی؛ تدوین محمدصادق حیدری، قم: دلیل ما‏‫، ‌۱۳۹۰.
49. پیشوای راستی: سیری در سیره‌ی صادق آل محمد سلام‌الله‌علیه/ محمدمهدی حسینی‌همدانی، تهران: ستایش حقیقت‏‫، ۱۳۹۰.
50. پ‍ی‍ش‍وای‌ راس‍ت‍ی‍ن‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ روای‍ت‌ گ‍ون‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ه‍دی‌ ع‍اب‍دی‌، اص‍ف‍ه‍ان‌: ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌، ۱۳۸۳.
51. پ‍ی‍ش‍وای‌ ش‍ش‍م‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ از ه‍ی‍ئ‍ت‌ ت‍ح‍ری‍ری‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌، [۱۳۶۱؟].
52. پ‍ی‍ش‍وای‌ ص‍ادق‌/ ن‍وش‍ت‍اری‌ از ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۸۳.
53. پیشوای صادق: مباحثی پیرامون زندگی و شخصیت امام صادق(ع)/گردآوری و تالیف سیدمحمدرضا طباطبائی‌نسب، تهران: نورالائمه‏‫(ع)‏‫، ۱۳۸۹.
54. پ‍ی‍ش‍وای‌ ع‍ل‍م‌ و م‍ع‍رف‍ت‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ [م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ ال‍ج‍ن‍دی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍لال‍ی‌]، ق‍م‌: آس‍ت‍ان‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ زائ‍ر، ۱۳۸۲.
55. پ‍ی‍ش‍وای‌ م‍ذه‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ [م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ م‍وس‍وی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‌ ح‍ات‍م‍ی‌ طب‍ری‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اداره‌ ت‍رج‍م‍ه‌. ق‍م‌ : م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، ۱۳۸۵.
56. ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در ع‍ص‍ر ام‍ام‍ت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ و ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌، ت‍ه‍ران‌ : ت‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۳.
57. ت‍اری‍خ‌ ع‍ص‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍ا، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ س‍ح‍اب‌، ت‍ه‍ران‌: کتابخانه و مطبعه دانش‏‫، ۱۳.
58. تحلیل قرآنی سیره اجتماعی – سیاسی امام صادق علیه‌السلام/اسحاق سعیدی‌ابو‌اسحاقی، قم: مهر امیرالمومنین‏‫، ۱۳۹۰.
59. ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ی‍ازده‍م‌ ب‍ح‍ارالان‍وار زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ت‍رج‍م‌ م‍وس‍ی‌ خ‍س‍روی‌، ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‍ی‍ه‌‏‫‏، ۱۳۷۷.
60. ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل‌ از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ن‍ق‍ل‌ از ب‍ح‍ار الان‍وار ع‍لام‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ / ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍واد س‍ی‍دف‍اطم‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی اسلامیه‏‫، ۱۳۶۱.
61. ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب‌ منصوب به ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ (ع‌) / ت‍دوی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر م‍ق‍س‍م‍ی‌ ، م‍ری‍م‌ ص‍ف‍رخ‍ان‍ی‌‌م‍وذن‍ی‌، گ‍رگ‍ان‌ : م‍ق‍س‍م‌‏‫ ، ۱۳۸۷.
62. تعلیم و تربیت اسلامی/ مولفین سیداحمد هاشمی، سیدرضا بلاغت، شیراز : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد؛ تهران: پژوهشی نوآوران شریف‏‫، ۱۳۹۰.
63. ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ب‍ودی‍ت‌: ش‍رح‌ ب‍اب‌ ع‍ب‍ودی‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ح‍س‍ن‌ ره‌پ‍ی‍ک‌، ت‍ه‍ران‌: طل‍وع‌ ن‍ور، ۱۳۷۸.
64. ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ و ت‍ه‍ذی‍ب‌: م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍راس‍ب‍ورگ‌‎ ;اق‍ت‍ب‍اس‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌، ق‍م‌: اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)، ۱۳۷۰.
65. توحید مفضل« خداشناسی در بیان امام صادق( ع)»/ به کوشش[ صحیح مترجم] علی فلاح‌زاده‌ابرقویی، قم: هدی‏‫، ۱۳۸۹.
66. جمله‌ها و نکته‌ها – چند پیام از امام صادق علیه‌السلام : برگزیده‌هایی از کتاب تحف‌العقول/ تنظیم از مجتبی شاطرزاده‌یزدی. مشهد: عروج اندیشه، ۱۳۸۸
67. ۱۴ [چ‍ه‍ارده‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ وج‍ود م‍ق‍دس‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ور الائ‍م‍ه‌(ع‌)، ۱۳۸۳.
68. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ [گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ] رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ق‍رب‍ان‍پ‍وری‍اه‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍د دان‍ش‍ور، ت‍ه‍ران‌ : ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌ ‏‫، ۱۳۸۴.
69. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍دوی‍ن‌ ش‍راره‌ ش‍رف‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: ش‍راره‌ ش‍رف‍ی‌ ، ۱۳۸۳.
70. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: ” گ‍ه‍ره‍ای‌ ص‍ادق‍ی‌”/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ اح‍م‍د ع‍ل‍وی‌. ق‍م‌: م‍ع‍روف‌، ۱۳۸۲.
71. چهل حدیث از امام صادق علیه‌السلام/ شاعرعلی‌اصغر دلیلی‌صالح.‏‫؛ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر‏‫، ۱۳۸۷.
72. چهل حدیث ازامام صادق علیه السلام ( تمامت راستی)/ ترجمه و تدوین اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی؛ شاعر علی‌اصغر دلیلی‌صلح. مشهد: موسسه انتشاراتی قدس رضوی‏‫، ۱۳۸۷.
73. چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ س‍ی‍ره‌ ص‍ادق‍ی‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ح‍م‍ود م‍دن‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌. ق‍م‌: ن‍ش‍ر م‍ع‍روف‌، ۱۳۷۷.
74. چ‍ه‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ و چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (۸)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌. ق‍م‌: م‍ه‍دی‌ی‍ار‏‫، ۱۳۸۱.
75. چهل گل از گلستان کاشف‌الحقایق، امام‌جعفر صادق (ع)/ تدوین محسن ماجراجو. مشهد: دیانت‏‫، ۱۳۹۱.
76. ح‍دی‍ث‌ اه‍ل‍ی‍ل‍ج‍ه‌/ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‍ی‌ خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍اظم‍ی‌، ۱۳۶۲.
77. حدیث شریف عنوان بصری: دستورالعملی جهت خودسازی از حضرت امام‌ جعفر‌صادق علیه‌السلام/ترجمه محمد فربودی. قم: بقیه‌‌الله (عج)‏‫‏، ۱۳۸۴.
78. حضرت امام جعفر صادق «علیه‌السلام»/ لطیف راشدی، محمدرضا راشدی. قم: لاهوتیان‏‫، ۱۳۸۷.
79. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ه‍دی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌آرا، ۱۳۷۶.
80. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍اظم‌ ارف‍ع‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‌، ۱۳۷۰.
81. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) (ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍دی‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍رداب‍ه‌، ۱۳۷۸.
82. حقیقت بندگی: داستان امام صادق (ع) و عنوان بصری (دستوری عرفانی و جامع از امام صادق علیه‌السلام)/ به کوشش محمد نصیری. قم: ریاحین‏‫، ۱۳۸۹.
83. حیات و سیره امامان( امام صادق علیه‌السلام)/تهیه و تنظیم معاونت امور فرهنگی، مدیریت آموزش. تهران: نشر مشعر، ‏‫۱۳۹۲.
84. خداشناسی از منظر امام صادق علیه‌السلام/ مولف ابراهیم آخوندی‌ساوجی. قم: نصایح: کوثر‌کویر‏‫، ۱۳۹۰.
85. داس‍ت‍ان‌‌ه‍ای‍ی‌ از اخ‍لاق‌ و رف‍ت‍ار ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر‌ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌‌زاده‌. ق‍م‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍د و آل‌‌م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌‌ال‍ل‍ه‌‌ ع‍ل‍ی‍ه‌‌ و‌ آل‍ه‌‏‫‏‏، ۱۳۸۳.
86. داس‍ت‍ان‍ه‍ائ‍ی‌ از ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ م‍ج‍ی‍دی‌. ق‍م‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۲ق‌ = ۱۳۷۰.
87. داستان‌هایی از امام صادق (علیه‌السلام)/تالیف جواد قیومی. تهران : قیوم ، ‏‫۱۳۹۱.
88. در جستجوی حقیقت : شرح مختصری بر روایت عنوان بصری/ تدوین موسسه آموزشی‌پژوهشی قرآن و نهج البلاغه تسنیم. کرمان: ودیعت‏‫، ۱۳۹۱.
89. در سایه‌ی صادق اهل‌بیت علیه‌السلام: نکاتی از زندگانی حضرت امام صادق علیه‌السلام/ محمود شریعت‌زاده خراسانی. تهران: دارالصادقین‏‫، ۱۳۸۹.
90. درسنامه امام صادق( علیه‌السلام)/ مولف صادق حسینی‌شیرازی؛ ؛ تدوین‌ زیر نظر گروه ترجمه آثار شیرازی. تهران: مبین اندیشه‏‫، ۱۳۹۰.
91. درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌. [ت‍ه‍ران‌]: اوج‌‏‫، ۱۳۶۶.
92. در محضر آفتاب (روایت داستانی زندگی امام‌صادق علیه‌السلام/شبنم غفاری، اصفهان: سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۵.
93. در م‍ح‍ض‍ر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ول‍ف‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ب‍اک‍وئ‍ی‌. ق‍م‌: ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌‏‫، ۱۳۸۲.
94. در م‍ح‍ض‍ر ی‍ار: م‍ت‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ روای‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ [ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د(ع‌)]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌. ق‍م‌: ن‍ه‍اون‍دی‌، ۱۳۷۹.
95. در م‍ک‍ت‍ب‌ اح‍ی‍اگ‍ر ت‍ش‍ی‍ع‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌، ویراست 2. ق‍م‌ : پ‍ی‍ام‌ م‍ق‍دس‌ ، ۱۳۸۴.
96. در مکتب امام جعفر صادق علیه‌السلام/ محمدحسین نوحه‌خوان. قم: مدین‏‫، ۱۳۸۷.
97. دریای علوم و معارف: امام جعفر‌صادق (ع) / سعید قانعی. تهران: چلچله‏‫، ۱۳۸۶.‏
98. راه‌ خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌، ی‍ا، خ‍لاص‍ه‌ ت‍وح‍ی‍د م‍ف‍ض‍ل‌: گ‍ف‍ت‍ار ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ (ع‌) ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ن‍ب‍وت‌ و ع‍دل‌ و ام‍ام‍ت‌ و م‍ع‍اد/ [مفضل‌بن عمر‏‫؛ به همت و ترجمه حسین مصدقی]. [تهران]: شرکت سهامی چاپ رنگین‏‫، ۱۳۳۴.
99. رساله امام صادق علیه‌السلام به شیعیان : شرح، بررسی و تطبیق آن با قرآن کریم / مولف بتول مقراضچی (فلکشاهی). تهران: اسلامیه‏‫، ۱۳۸۹.
100. رساله نثرالدرر امام جعفر صادق (ع)/ [تهیه و تنظیم و ترجمه] عمادالدین رضایی‌همدانی. [بی‌جا]: ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی دانشکده علوم پایه شاهد‏‫، ۱۳.
101. روش‍ن‌ت‍ر از آف‍ت‍اب‌: ش‍ام‍ل‌ ۲۱ ح‍دی‍ث‌ از ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ درب‍اره‌ی‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌، ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ و اع‍م‍ال‌ ش‍ب‌ ن‍ی‍م‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‌، دع‍ای‌ ع‍ه‍د، زی‍ارت‌ آل‌ ی‍س‌…/ ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍ج‍اد؛ ک‍اری‌ از واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ع‍رض‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ث‍ام‍ن‌الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. اصفهان: م‍ه‍ر ث‍ام‍ن‌الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌‏‫، ۱۳۸۴.
102. رئ‍ی‍س‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲.
103. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ ج‍واد م‍ی‍رع‍ظی‍م‍ی‌. ک‍اش‍ان‌: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌)، ۱۳۸۰.
104. زندگانی امام جعفرصادق(ع)/ احمد احمدی‌بیرجندی. مشهد: آستان قدس رضوی٬ شرکت به نشر‏‫٬ ۱۳۹۰.
105. زندگانی امام جعفر صادق (ع) : استاد عشق همراه با داستانی پند‌آموز / نویسنده فاطمه دهکردی. تهران: کاشف‏‫، ۱۳۹۱.
106. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹.
107. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌). ت‍ه‍ران‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍ب‌ درس‍ی‌، ۱۳۷۴.
108. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ “ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌م‍ح‍م‍د (ع‌)”/ ج‍ع‍ف‍ر ش‍ه‍ی‍دی‌. ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۷.
109. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌؛ س‍ف‍ارش‌ ح‍وزه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ – آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ی‍ض‌، ۱۳۷۶.
110. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز س‍ی‍دالاه‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وج‍دان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی محمدی‏‫، ۱۳ .
111. زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د ن‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‍ت‍اب‌، ۱۳۸۲.
112. زن‍دگ‍ان‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌‌م‍ع‍ص‍وم‌(ع‌): س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)(ص‍ادق‌الام‍ی‍ن‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌ ‏‫، ‏۱۳۸۴.
113. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ اق‍ت‍ب‍اس‌ و ن‍گ‍ارش‌ ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍ر ب‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۷.
114. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از ع‍ل‍م‍ای‌ ل‍ب‍ن‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۷۹.
115. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍اب‍ر ک‍رم‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: اق‍ب‍ال‌‏‫، ۱۳۵۲.
116. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ اح‍م‍د م‍غ‍ی‍ن‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ر غ‍ض‍ب‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۸۳.
117. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ طاه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زارع‌. ت‍ه‍ران‌ : پ‍اد، ۱۳۸۴.
118. زندگانی حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام/تالیف صابر کرمانی. تهران: اقبال، ۱۳۸۶.
119. زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ م‍ح‍دث‌ ق‍م‍ی‌(ره‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رض‍ا اس‍ت‍ادی‌. ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌، ۱۳۸۰.
120. زن‍دگ‍ان‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ب‍ق‍ی‍ع‌، ۱۳۷۶.
121. زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. م‍ح‍م‍د: ۱۳۶۲.
122. زندگی امام جعفرصادق (ع)/حسین مظفر. تهران : امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‫، ‏‫۱۳۹۱.
123. زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: پ‍ی‍ش‍وا و رئ‍ی‍س‌ م‍ذه‍ب‌/ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌. ق‍م‌: ن‍وی‍د اس‍لام‌، ۱۳۸۱.
124. زندگی راویان مشترک فریقین از امام جعفر‌الصادق علیه‌السلام/ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی واحد تاریخ و سیره اهل بیت (ع)٬ دفتر؛ [برای] هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی‏‫، ۱۳۷۳.
125. زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ب‍ی‍ر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍م‍ادزاده‌. ت‍ه‍ران‌: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د: – ۱۳.
126. زندگینامه امام جعفرصادق (ع)/گردآوری فاطمه جعفری‌نیکو؛ویراستار منصوره عسگری‌منفرد. تهران:ساحل:آوای عشق،‫‏‏۱۳۸۹.
127. زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ش‍ری‍ع‍ت‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۳۷۰.
128. س‍خ‍ن‍ان‌ گ‍ه‍رب‍ار ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ گ‍ردآوری‌ و گ‍زی‍ن‍ش‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: اش‍رف‍ی‌، ۱۳۸۰.
129. سخن ناب امام صادق (ع)/گردآورنده عباس مرالو. تهران : حباب ‏‫،‫۱۳۹۱.
130. سرچشمه‌های نور: امام جعفر صادق علیه‌السلام/ ترجمه و نگارش واحد تدوین و ترجمه [سازمان تبلیغات اسلامی معاونت فرهنگی]. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی‏‫، ۱۳۶۶.
131. سرچشمه‌های نور : فرازهایی از زندگانی امام صادق علیه‌السلام/نویسنده گروه محققین موسسه‌البلاغ ؛ به اهتمام مسلم صاحبی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ‏‫۱۳۹۲.
132. س‍رگ‍ذش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۷۰.
133. س‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ اس‍لام‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر خ‍رم‍ش‍ه‍ر. ه‍رم‍زگ‍ان‌اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: ۱۳۸۱.
134. س‍ی‍ره‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ی‍ا زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍د م‍ح‍دث‌ خ‍راس‍ان‍ی‌. م‍ش‍ه‍د: ۱۳۸۳ = ۱۳۴۲ (م‍ش‍ه‍د: چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ خ‍راس‍ان‌).
135. سیره و زندگانی امام صادق (ع)/ [گردآورنده] موسسه فرهنگی جهان‌رایانه کوثر. تهران: موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر، ‏‫۱۳۹۰.
136. سیری در زندگانی امام جعفر صادق(ع)/ محمد صالحی. تهران: میلاد، ‏‫‏۱۳۸۸.
137. س‍ی‍ری‌ در س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ک‍م‍پ‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: خ‍زر، ۱۳۶۳.
138. س‍ی‍م‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌: در پ‍رت‍و ک‍لام‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم‌ (ص‌) وام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)/ گ‍روه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌. ت‍ه‍ران‌ : دارال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۵.
139. شخصیت حضرت صادق علیه‌السلام/اثر احمد مغنیه ؛ اقتباس سید‌ جعفر غضبان. تهران: اردیبهشت، ۱۳۸۵.
140. شرح راستی : شرح زندگانی ، گفتار و رفتار پیشوای صداقت و راستی حضرت امام صادق(ع)/ مولف حسین رضایی‌کیاسری. ساری: پریوشان، ‏‫ ۱۳۹۱ .
141. ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ و م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌/ از عبد‌الرزاق گیلانی. بانضمام رساله نیت/ از ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍وان‍س‍اری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ س‍ی‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍دث‌ (ارم‍وی‌). ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫، ۱۳۴۳ –
142. ششمین باغبان اندیشه/ مولف کمال السید؛ مترجم حسین سیدی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ۱۳۹۲.
143. ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: روای‍ت‍ی‌ ن‍و از زن‍دگ‍ی‌ و زم‍ان‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ک‍م‍ال‌ ال‍س‍ی‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍دی‌. ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ق‍ش‌، ۱۳۷۷.
144. شصت و پنج درس زندگی از سیره عملی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام/ انتخاب و گردآوری حمیدرضا کفاش. تهران: عابد‏‫، ۱۳۸۷.
145. ش‍ص‍ت‌ و ه‍ف‍ت‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌ از س‍ی‍ره‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و گ‍ردآوری‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ک‍ف‍اش‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۸۳.
146. شمع هدایت شیعه امام جعفر صادق(ع): شامل ۱۰۵۳ حدیث و ده‌ها روایت شیرین از قول امام صادق (ع)/ مولف رقیه نصیری. قزوین: سایه گستر‏‫، ۱۳۹۱.
147. ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍وادی‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍ور اس‍لام‌، ۱۳۸۳.
148. شیعه علوی، مذهب جعفری/محمد ضیاءآبادی. تهران: بنیاد خیریه الزهرا (س)، ‏‫۱۳۹۰.
149. ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ا: دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ س‍ل‍وک‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) ب‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ن‍دب‌/ ترجمه ح‍م‍ی‍د‌رضا اص‍ف‍ا؛ سفارش گروه فرهنگی المیزان. اص‍ف‍ه‍ان‌: ل‍ب‌ ال‍م‍ی‍زان‌‏‫‏‏‏‏، ۱۳۸۳.
150. شیعه‌ی ما/ [امام‌صادق (ع)؛ ترجمه ] سیدحمید اصفا. اصفهان : لب‌المیزان‏‫، ۱۳۹۱.
151. ش‍ی‍وه‌ م‍ن‍اظرات‌ ان‍ب‍ی‍ا و ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ” ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌”/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌م‍ی‍رص‍ف‍ی‌ . ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ ون‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ‏‫، ۱۳۸۴.
152. صادق‌آل‌محمد (ص): زندگانی حضرت امام جعفرصادق (ع)، برگرفته از منتهی‌الامال حاج‌شیخ‌عباس قمی (ره)/ به‌کوشش گروه معارف کتاب سبز. تهران: کتاب سبز، ‏‫۱۳۹۰.
153. ص‍ادق‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ان‍ت‍ظارس‍ب‍ز، ۱۳۸۲.
154. صادق آل محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم‏‫: شرح حال زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام‏‫/ اعظم‌السادات حسینی. تهران: نشر بی‌زمان‏‫، ۱۳۹۱.
155. ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د علیه‌السلام رئ‍ی‍س‌ م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ م‍ح‍م‍ود داوری‌. اص‍ف‍ه‍ان‌: ن‍وراس‍لام‌‏‫، ۱۳۸۴.
156. صبح ساحل : حوادث عصر امام‌صادق علیه‌السلام/ مهدی خدامیان‌آرانی. قم: عطرعترت، ‏‫۱۳۹۱.
157. ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌. ق‍م‌: سایا‏‫، ۱۳۸۶.
158. صبح صادق: امام‌جعفرصادق علیه‌السلام در بستر حوادث/تالیف حسین‌داد حلیمی‌ارزگانی؛ بازنویسی و ویرایش مهدی خلیلیان. قم: انتشارات حسنین(علیهما‌السلام)‏‫، ‏‫۱۳۹۱.
159. صبح صادق: درس‌هایی از عظمت حضرت خاتم‌الانبیا صلی‌الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه‌السلام و اهداف رسالت اسلام/ صافی‌ گلپایگانی. قم: دفتر آیت‌الله‌العظمی شیخ لطف‌الله صافی‌ گلپایگانی‏‫٬ ۱۳۹۱.
160. صحیفه امام جعفرصادق(ع)/گردآورنده رضا فهیمی. قم: عطر یاس‏‫، ۱۳۹۰.
161. ص‍ف‍ح‍ات‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍‌ر‌ص‍ادق‌‌ علیه‌السلام/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ی‍دع‍ل‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌‏‫‏‏، ۱۳۸۶.
162. طب امام صادق(ع)/ تهیه و تنظیم محسن عقیل؛ مترجم عبداله حسینی. تهران: معیار علم‏‫، ۱۳۹۲.
163. طلوعی دیگر : امام صادق علیه السلام/مهدی خلیلیان(م.طلوع) ؛ [برای] مرکز فرهنگی -هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش‏‫،‫۱۳۹۱.
164. عترت ششم، فقیه آل رسول( ص)، امام صادق(ع)/علی‌محمد سلطانی. تهران: انتشارات نظری، ‏‫۱۳۹۰.
165. ع‍ج‍ای‍ب‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زی‌ از ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ( اثبات حقانیت مذهب تشیع) / ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ گ‍ل‌ ن‍رگ‍س (ع‍ج‌). ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ل‌ ی‍اس‌، ۱۳۷۹.
166. عرفان اسلامی (شرح جامع مصباح‌الشریعه و مفتاح‌الحقیقه)/ مولف حسین انصاریان ؛ ویرایش و تحقیق محسن فیض‌پور ،محمدجواد صابریان. ‏‫قم‏‫: دارالعرفان‏‫، ۱۳۸۶ – ۱۳۹۱.
167. ع‍ل‍م‌آم‍وزی‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ان‍دوزی‌: ش‍رح‌ ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ص‍ری‌/ رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی‌ گ‍ی‍لان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۱.
168. ع‍ل‍م‌ ام‍ام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌ه‍رن‍دی‌. [ت‍ه‍ران‌]: ال‍زه‍را(س‌)‏‫، [۱۳۶۹؟].
169. غیبت امام‌مهدی(ع) از دیدگاه امام‌جعفرصادق(ع)/نویسنده ثامرهاشم عمیدی؛ ترجمه عبدالله امین‌پور. تهران: موعود عصر(عج)‏‫، ۱۳۸۸.
170. فرضییات علمی امام جعفر صادق(ع) / مولف رحمت‌الله سلامت‌طلب. تهران: انتخاب: میرباقری‏‫، ۱۳۸۹.
171. ف‍ره‍ن‍گ‌ و آداب‌ ک‍ار در ک‍لام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ع‍ل‍م‍ی‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طل‍ی‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‌؛ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ ن‍اظری‍ن‌ ص‍ال‍ح‌ طاه‍ری‌خ‍رم‌آب‍ادی‌ و ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍اطق‌الاس‍لام‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍م‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‏‫، ۱۳۸۳.پ
172. ف‍ض‍ائ‍ل‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ت‍لاف‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌، ۱۳۸۲.
173. ف‍ض‍ای‍ل‌ و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د در آث‍ار اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ ح‍س‍ن‌زاده‌ آم‍ل‍ی‌/ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌. ق‍م‌: ص‍لاه‌‏‫، ۱۳۸۱.
174. ق‍ص‍اص‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ م‍ول‍ف‍ان‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ف‍لاح‌. ق‍م‌: اح‍س‍ان‌، ۱۳۸۲.
175. کاشف‌الحقایق: (زندگانی امام جعفرصادق)/مولف مهدی پرویز. کرج: شانی، ‏‫۱۳۸۶.
176. کاشف‌الحقایق امام‌جعفرصادق (ع): زندگانی امام‌صادق علیه‌السلام …/ نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی. مشهد: دیانت‏‫، ۱۳۹۱.
177. ک‍ت‍اب‌ م‍داح‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌/ ع‍ب‍اس‌ ج‍وادی‌. اص‍ف‍ه‍ان‌ : ن‍وراس‍لام‌ ، ۱۳۸۴.
178. ک‍رام‍ات‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‍ی‌. ‏‫ق‍م‌‏‫: ن‍ب‍وغ‌‏‫، ۱۳۸۱.
179. کلیات تعبیر خواب ابن‌سیرین، دانیال پیامبر، امام جعفرصادق (ع)، کرمانی/ تالیف ابوالفضل‌حسین‌بن‌محمدابراهیم تفلیسی. به همراه تعبیر خواب علامه مجلسی. قم: نگاران قلم‏‫‏، ‏‫۱۳۸۳ .
180. گل‌های صادقیه: حکایت‌هایی از زندگی امام صادق‌(ع)‏‫/ مولف موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج‌البلاغه تسنیم. کرمان: انتشارات ودیعت، ‏‫۱۳۹۱.
181. مبانی و روش اندیشه امام صادق ( علیه‌السلام)/ ‏‫ به اهتمام تالیف احمد پاکتچی‏‫؛ دبیر اجرایی مرتضی سلمان‌نژاد. تهران: ‏‫دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۹۱.
182. م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ع‍ل‍م‌، م‍ع‍رف‍ت‌ و ت‍ض‍ارب‌ آرا در م‍ک‍ت‍ب‌ ج‍ع‍ف‍ری‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) واح‍د خ‍واه‍ران‌ ۹ و ۱۰ خ‍رداد ۱۳۸۴. ت‍ه‍ران‌ : ک‍ارور‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
183. عنوان دیگر : مدرسه امام صادق (ع) : ۳۶۵ حدیث برگزیده از امام صادق (ع)/ احمد غلامی. قم: جمال‏‫، ۱۳۸۸.
184. م‍ش‍ع‍ل‍ه‍ای‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ور: پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ج‍ن‍دب‌/ م‍ول‍ف‌ ت‍ق‍ی‌ م‍ت‍ق‍ی‌. [ق‍م‌]: در ال‍ح‍دی‍ث‌، ۱۳۷۵.
185. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌: از ک‍ل‍م‍ات‌ ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍ادق‌(ع‌) ص‍د ب‍اب‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ و م‍ع‍ارف‌ و س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ و اخ‍لاق‌ و آداب‌ و س‍ن‍ن‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ص‍طف‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ م‍ص‍طف‍وی‌، ۱۳۸۲.
186. م‍ع‍ج‍زات‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رپ‍ور. م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ال‍ف‌، ۱۳۸۲.
187. م‍ع‍ص‍وم‌ ش‍ش‍م‌ س‍ی‍د‌ال‍س‍اج‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه ال‍س‍لام‌/ ب‍ق‍ل‍م‌ ج‍واد ف‍اض‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌‏‫، ۱۳.
188. م‍غ‍ز م‍ت‍ف‍ک‍ر ج‍ه‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ص‌)/ از مرکز مطالعات اسلامی استراسبورک؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ج‍اوی‍دان‌‏‫، ۱۳۵۶.
189. م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍غ‍ن‍ی‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درس‍ول‌ دری‍ائ‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : انتشارات اسلامی‏‫، [۱۳۳۶].
190. مکاتبات امام جعفر صادق (ع) با فرماندار اهواز/ گردآورنده محمدحسین هدایت‌اهوازی. قم: روح‏‫، ۱۳۸۷.
191. مکتب‌دار: کوتاهه‌هایی از زندگانی امام صادق علیه‌السلام/ مهدی قزلی. تهران: امیر کبیر، کتابهای جیبی‏‫‏، ۱۳۹۰.
192. مناظره‌های امام جعفر صادق(ع) با منکران خدا/ مولف علیرضا ملکیان. تهران: علیرضا ملکیان‏‫، ۱۳۸۸.
193. منهج‌الیقین (شرح نامه امام صادق علیه‌السلام به شیعیان)/ سیدعلاءالدین‌محمد گلستانه؛ تحقیق سیدمجتبی صحفی، علی صدرایی‌خویی. تهران: دارالحدیث‏‫، ۱۳۸۹.
194. موسوعه‌الامام‌الصادق علیه‌السلام/ تالیف محمدکاظم القزوینی. قم: اجتهاد‏‫، -۱۳
195. نصایح امام جعفر‌صادق (ع)/ تالیف علی‌اصغر مقسمی، مریم صفرخانی. گرگان: مقسم، ‏‫۱۳۸۷.
196. ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍طه‍ر، ۱۳۷۴.
197. نگاهی به حیات طیبه امام‌جعفر صادق علیه‌السلام/ عبدالامیر فائق، گروه تحقیق و تالیف دارالصادقین. تهران : دارالصادقین‏‫، ۱۳۹۱.
198. نگاهی به زندگانی امام صادق(ع) / موسسه مطبوعاتی تشیع. [بی‌جا]: موسسه مطبوعاتی تشیع‏‫، ۱3.
199. وصایای امام صادق علیه‌السلام به عبدالله بن جندب و محمدبن نعمان/ [تهیه و تنظیم فرهودی]؛ ترجمه محمد فربودی. قم: هدی‏‫، ۱۳۸۵.
200. وظای‍ف‌ اس‍ت‍ان‍داران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌): “ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌(ع‌) ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍داران‌، ف‍رم‍ان‍داران‌، ب‍خ‍ش‍داران‌”/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ ب‍اق‍ری‌ ب‍ی‍ده‍ن‍دی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ ص‍ان‍ع‍ی‌؛ ت‍ق‍ری‍ظ م‍ه‍دوی‌ ک‍ن‍ی‌. ق‍م‌: نشر روح‏‫، [۱۳۶۰].
201. وعده بهشت:امام صادق علیه‌السلام/عباس ندیمی. تهران: پیام یاس، ‏‫‏۱۳۸۸.
202. ویژگی‌های امام صادق(ع): الخصائص‌الصادقیه / حامد فدوی‌اردستانی. قم: نسیم کوثر‏‫، ۱۳۹۱.
203. وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ و ک‍ل‍م‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌ اک‍رم‌ (ص‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ زاده‌. اص‍ف‍ه‍ان‌ : خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍اء، ۱۳۸۵.
204. ه‍دی‍ه‌ آس‍م‍ان‍ی‌ (وص‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)، ب‍ه‌ س‍ال‍ک‍ان‌ طری‍ق‌ ال‍ی‌ال‍ل‍ه‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ائ‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍رب‍رن‍ا، ۱۳۸۳.
205. هزار و یک نکته از زندگی امام صادق (ع)/ مولف غلامعلی شجاع‌نظری. تهران: گلزار کتاب‏‫‏، ‏‫۱۳۸۸.
206. یا جعفربن‌محمد الصادق علیه‌ا‌لسلام/ سیدمحمد‌مهدی موسوی‌. قم : بهار دل‌ها، ‏‫۱۳۹۱.
207. یکصدو ده حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام/ گردآورنده محمدحسین مجاهد. [قم]: فقه‏‫، ۱۳۸۴.
208. ی‍ک‍ص‍د و ده‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ب‍ری‍ز: اخ‍ت‍ر، ۱۳۸۰.

ب: کودک ونوجوان:
1. آخ‍ری‍ن‌ ب‍ازم‍ان‍ده‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دوازده‌ ق‍ص‍ه‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌)/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍س‍ل‍م‌ ن‍اص‍ری‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۸.
2. آخرین سفارش/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر حسام‌الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
3. ارزش کار و تلاش/نویسنده مجید ملا محمدی ؛ تصویر گر طیبه توسلی، قم: منشور وحی: فاتح خیبر‏‫، ۱۳۸۸.
4. از تو حرکت!/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین‌طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
5. از صادق آل محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نويسنده صديقه خداخواه؛ تصويرگر مهشيد شادمهر، تهران : قیوم ، ‏‫۱۳۹۱.
6. از مدینه تا ملکوت… : زندگانی امام جعفر صادق (ع)/ نوشته محسن پارسا؛ نقاشی علی محمدی، تهران: سپیده‏‫، ۱۳۸۸.
7. امام به من لبخند نزد/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
8. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌): برای دبستانی‌ها/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ت‍اح‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا دادگ‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ح‍ج‍وان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌؛ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۸۲.
9. امام جعفرصادق (ع): (بازگشت قهوه‌ای)/ نویسنده ماندانا زارعی؛ تصویرگر سمیه بیگلری، کرج: در دانش بهمن، ‏‫‏‏۱۳۸۷.
10. امام جعفرصادق (ع)/نویسنده زهره فنایی،شاعر زهرا الماسی ؛ تصویرگر مریم جابری، مشهد: آذرآوا، ‏‫۱۳۸۹.
11. امام جعفر صادق (ع) : کودکی یک بزرگ/نویسنده سپیده خلیلی ؛ تصویرگر سعید رزاقی. تهران: لوح دانش‏‫، ۱۳۹۰.
12. امام جعفر صادق (ع)/ نویسنده اسماعیل هنرمندنیا؛ تصویرگر مرجان نیک‌جاه، قزوین: سایه‌گستر‏‫، ۱۳۸۶.
13. امام جعفر صادق علیه‌السلام/ نویسنده اکرم مطلبی کربکندی ؛ تصویرگر طاهره رضایی، تهران: گوهر اندیشه، ‏‫۱۳۹۰.
14. امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام/شاعرحسین موسوی‌پاکزاد ؛ تصویرگر سمانه یاری، قم: موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، ‏‫۱۳۸۹.
15. امام صادق(ع)/نظم نجمه السادات هاشمی ؛ تصویرگر منصوره صحرایی، قم: حدیث نینوا، ۱۳۸۸.
16. ام‌ف‍روه‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ی‌ م‍ادر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ه‍اآال‍دی‍ن‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ن‍ژاد (ش‍ائ‍ق‌ ت‍ه‍ران‌)، ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح‌، ۱۳۸۰.
17. بهار و باران : چهل‌قصه از زندگی امام صادق علیه‌السلام/ ناصر نادری، تهران: پیام محراب‏‫، ‏‫۱۳۸۴.‏
18. به دنبال خانه دوست/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر حسام‌الدین طباطبایی، تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
19. به رنگ آسمان: داستان تولد امام صادق (ع) برای کودکان/ نویسنده ناصر نادری؛ تصویرگر سولماز جوشقانی، تهران: پیام محراب، کتابهای غنچه، ‏‫۱۳۸۷.
20. ب‍ه‍ش‍ت‌ ب‍رای‌ ه‍م‍س‍ای‍ه‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) / م‍ج‍ی‍د م‍لام‍ح‍م‍دی‌، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫‏، ۱۳۸۵.
21. پاداش شکر امام صادق علیه‌السلام/ نويسنده ابوالفضل هادی‌منش. ؛ تصویرسازی و گرافیک ازکانون طراحی و تصویرگری جارچی، قم: نسیم حیات‏‫، ۱۳۹۱.
22. پ‍در ع‍ل‍م‌ دن‍ی‍ا/ سراینده ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر س‌. ب‍روج‍ردی‌، م‍ش‍ه‍د: م‍ن‍ت‍ظران‌ ظه‍ور‏‫، ۱۳۹۱.
23. پ‍ی‍راه‍ن‌ ب‍ل‍ن‍د م‍اه‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ش‍ه‍رام‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: مدرسه‏‫، ۱۳۸۲.
24. پ‍ی‍روز م‍ی‍دان‌، راه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ش‍ای‍ار ق‍اض‍ی‌زاده‌، ت‍ه‍ران‌: ف‍اراب‍ی‌، ۱۳۸۳.
25. جام شیشه ای و معجزه/به روايت مجيد ملامحمدی ؛ تصويرگر سيد‌حسام‌الدين طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
26. جدال در محله/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
27. جعفر بن محمد(صادق)(ع)/ نویسندگان فاطمه بختیاری و زهرا یعقوبی ؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: براق، ۱۳۸۸.
28. چرا او را صادق نامیدند؟/نویسنده ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر الهام ارکیا. قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۹.
29. چشمه دانش/ شاعر مهدی وحیدی صدر؛ طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر ؛ تصویرگر: الهه ارکیا. قم: جامعه القرآن الکریم، ۱۳۸۶.
30. چهار سفارش از : امام صادق علیه‌السلام/ پدیدآورنده مدرسه علوی ۲ ؛ تصویرگر مرتضی امین. تهران: برای فردا، ‏‫۱۳۸۹.
31. حضرت امام جعفرصادق (علیه‌السلام)/ نگارش احسان قنبری؛ تصاویر علی محمدی. تهران: همکلاسی، ۱۳۸۶.
32. حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)/نویسنده محمود میرزایی‌دلاویز ؛ طرح و اجرا شرکت کامپیوتری بارع‌سازان. تهران: شهرزاد، ‏‫۱۳۹۰.
33. ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ م‍ه‍دی‌ رح‍ی‍م‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر: ۱۳۷۳.
34. حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام/ شعر حسین میرزایی؛ تصویرگر حامد غفاریان؛ به سفارش انتشارات برکات اهل‌بیت (ع). مشهد: انتشارات برکات اهل‌بیت علیهم‌السلام، ‏‫۱۳۸۸.
35. حضرت جعفربن‌محمد( صادق)( علیه‌السلام)/ نویسنده مهدی وحیدی‌صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند. تهران : انتشارات مسیا، ‏‫۱۳۹۲.
36. حضرت جعفر‌بن‌محمد (صادق) سلام‌الله علیه/نویسنده مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر حسین آسیوند. قم: براق، ۱۳۸۵.
37. ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ب‍ل‍ن‍دت‍ر از آس‍م‍ان‌: از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌(ع‌)/ ب‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ غ‍لام‍رض‍ا ام‍ام‍ی‌؛ ن‍ق‍ش‌ و ت‍ذه‍ی‍ب‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ۱۳۸۲.
38. خ‍ورش‍ی‍د ن‍م‍ی‌م‍ی‍رد: داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازآف‍ری‍ده‌ رض‍ا ش‍ی‍رازی‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۲.
39. داستان زندگی امام جعفرصادق(علیه‌السلام)/بازآفریده امیر‌مهدی مراد‌حاصل ؛ تصویرگر محمد‌حسین صلواتیان. تهران: ورای دانش: پیام نور، ‏‫۱۳۸۹.
40. داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ب‍ازآف‍ری‍ده‌ ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، گ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ت‌، ۱۳۷۶.
41. داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ص‍ادق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ح‍ارالان‍وار/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ج‍ع‍ف‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌. ق‍م‌ : دارال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۴.
42. در خرابه های شهر/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
43. دعای گنجشک‌ها : زندگی نامه‌ی امام صادق(علیه السلام) برای کودکان/مرتضی دانشمند ؛ تصویرگر عاطفه ملکی‌جو. تهران: مدرسه، ‏‫۱۳۸۹.
44. زندگی امام صادق‌علیه‌السلام/ نویسنده و تصویرگر زهره سادات فیض‌آبادی. تهران : قصر کتاب، ‏‫۱۳۹۰.
45. زندگی‌نامه امام جعفرصادق علیه‌السلام/ نویسنده مجتبی عبدی‌اسكندری ؛ شاعر مریم جباری ؛ تصویرگر زهره سیدمراغه. مشهد: نگین هشتم ، ‏‫۱۳۹۱.
46. زیباترین شب: داستانهایی از زندگی امام صادق علیه‌السلام/ مجید محبوبی. قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۹۰.
47. سیری در زندگی معصومین: امام جعفر صادق( ع)/مولف مهدی داورزنی ؛ [تصویرگر سامان شاه محمد]. تهران : خیرالله، ‏‫۱۳۹۰.
48. شب بارانی/نویسنده غلامرضا آبروی؛ تصویرگران سعید گائينی، نسرین گائینی. قم: حضور‏‫، ۱۳۸۸.
49. شکایت از روزگار : برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شیهد مرتضی مطهری (ره)/ بازنویسی حمزه‌علی شیخ تبار؛ مدیر هنری جواد ابراهیمی. قم: گاه سحر، ‏‫۱۳۸۹.
50. شگفتی‌های آفرینش به بیان امام ششم( علیه‌السلام)/ سیدمسعود راد. تهران: مدرسه‏‫، ۱۳۹۰.
51. صادق آل محمد: امام صادق( ع)/ تالیف فاطمه پارسا ؛ تصویرسازی آتلیه محمدی‌فرد. تهران: شبرنگ، ‏‫۱۳۸۹.
52. ص‍ب‍ح‌ ص‍ادق‌ (ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)/ س‍روده‌: ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ س‍پ‍اه‍ی‌ ی‍ون‍س‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر: س‍ی‍م‍ا ب‍روج‍ردی‌. م‍ش‍ه‍د : ان‍ص‍ار ، ۱۳۸۴.
53. قصه‌هایی از امام صادق (ع)/نویسنده مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
54. کودک خندان :امام صادق (علیه‌ السلام)/مولف ابوالفضل هادی‌منش ؛ تصویرگر فرشته ارکيا ؛ طراحی شرکت سیمای نور کوثر. قم: حدیث نینوا، ‏‫۱۳۸۸.
55. کودک دانشمند‏‫=‏‫The scholar child/نویسنده حسین رثایی ؛ ترجمه انگلیسی رحیم دولتی ؛ ترجمه عربی منصور ربیعه ؛ شعر سهیلا قربانی ؛ تصویرگران طیبه آقایی، الهام نیک‌فرجام. مشهد : پارسیران ، ‏‫۱۳۹۱.
56. مجموعه یاعلی یا‌علی: امام جعفر‌صادق (ع)/نویسنده فریبا کلهر ؛ تصویرگر علیرضا گلدوریان. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، کتابهای پروانه،، ۱۳۸۶.
57. م‍رد ص‍ادق‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌. ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌‏‫‏‏، ۱۳۸۰.
58. مردی در تنور آتش/ به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
59. مگسی که از خلیفه نمی ترسید/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
60. ملا مجدالدین، سفیر مهربان امام صادق(ع)/نویسنده طاهر خوش ؛ شاعر مهدی وحیدی‌صدر ؛ تصویرگر فرشته ارکیا. قم: شوق ، ‏‫۱۳۹۰.
61. مهربان هشتم امام صادق (ع) : امام ششم/نوشته مجید ملامحمدی ؛ طراح تصاویر محمدحسین صلواتیان. تهران: پیام آزادی، کتاب‌های پرنده‏‫، ۱۳۸۵.
62. میهمان تنور/ محمد مقیمی. تهران: غدیر‏‫، ۱۳.
63. نقشه طلایی/تدوین موسسه آموزشی، پژوهشی قرآن و نهج‌البلاغه تسنیم. قم: نسیم حیات، ‏‫۱۳۹۱.
64. همراه با امام جعفر صادق علیه‌السلام ویژه نوجوانان عزیز/گردآورنده امید سمامی. قم: اشک یاس‏‫، ۱۳۸۹.
65. همسایه‌ی مردم‌ آزار/به روایت مجید ملامحمدی ؛ تصویرگر سیدحسام‌الدین طباطبایی. تهران : قدیانی، ‏‫۱۳۹۱.
66. ‏‫از صادق آل‌محمد (ص) امام صادق (ع) برام بگو/ نويسنده صديقه خداخواه؛ تصويرگر مهشيد شادمهر. تهران: اعجاز قلم‫، ۱۳۹۱.

ج: پایان نامه ها
1. ارائ‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ از ف‍رد ت‍رب‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در م‍ن‍ظر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍ود ده‍ق‍ان‍ی‌ اح‍م‍د آب‍اد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ آم‍وزگ‍ار. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، 1384.
2. اه‍داف‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را دروی‍ش‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ای‍م‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور طی‍ب‍ه‌ م‍اه‍رو زاده‌. رشته تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی، 1381.
3. بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) جزء اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش کاظم زمانی ؛ استاد راهنما رضا مؤدب ؛ استاد مشاور محمدتقی دیاری. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1380.
4. بررسی روایات تفسیری امام صادق ( ع ) جزء چهارم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده وحید وطن‌خواه ؛ استاد راهنما رضامودب ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1380.
5. بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه‌السلام جزء پنجم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده امید داغر ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور غلامحسین اعرابی. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، 1381.
6. ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ زراره‌ در اح‍ادی‍ث‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رب‍اب‍ه‌ پ‍وره‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ه‍ل‍ه‌ غ‍روی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف‌. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. 1381.
7. بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های شاگرد‌پروری امام جعفر صادق(ع) با مکتب پوزیتیویسم در چهار مقوله‌ی آرای تربیتی، حقیقت انسان، اهداف تربیتی و برنامه تربیتی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو محمدباقر اعراب‌شیبانی ؛ استاد راهنما سعید خرم‌رویی ؛ استاد مشاور احمد‌حسین فلاحی. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. همدان: دانشگاه پیام نور. مرکز همدان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علمی علوم تربیتی. 1389.
8. تأثیر شناخت بر سازگاری از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ارمغان کلانترهرمزی ؛ استاد راهنما محسن ایمانی ؛ استاد مشاور گل‌بابا سعیدی. رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی. 1384.
9. تاثیر شاگردان ممتاز امام صادق (ع) در گسترش دانش مسلمین [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده زهرا هاشمی ؛ استاد راهنما مینو صدرزاده ؛ استاد مشاور محمد رمضان‌پور. رشته تاریخ تشیع. مشهد: دانشگاه پیام نور. مرکز مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه تاریخ تشیع. 1389.
10. ‏‫ترجمه و تحقیق کتاب‌الطاق ( فقه الامام جعفر الصادق ( سلام‌الله‌علیه ) [ ( محمدجواد نعینه ) ] [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر داود حامدی ؛ استاد راهنما گوگانی ؛ استاد مشاور فخاریان. رشته فقه و مبانی حقوق. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی. 1379.
11. شاگردان برجسته امام جعفر صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو ریحانه صهبائی‌زارعی ؛ استاد راهنما تفضلی ؛ استاد مشاور سعیدی. رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 1384.
12. قرآن در احادیث امام صادق (ع) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی بزرگ‌پور؛ استاد راهنما منصور پهلوان؛ استاد مشاور زهره اخوان‌مقدم. رشته تفسیر. تهران: ‏‫دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی تهران. 1390.
13. قرآن در احادیث مروی از امام جعفر صادق- علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مهری کماری‌ علایی؛ استاد راهنما محمد غفرانی؛ استاد مشاور مریم حاجی‌ عبدالباقی. رشته علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 1384.
14. مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیت در دوره عباسی اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمد اصغری ؛ استاد راهنما حریرچی ؛ استاد مشاور دیباجی. رشته زبان و ادبیات عرب. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 1378.
15. موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق(ع) با تکیه بر کلام علی(ع)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف محمدمهدی خالقی ؛ استاد راهنما مرضیه اخلاقی. رشته علوم نهج البلاغه. تهران: دانشگاه پیام نور (تهران). گروه الهیات و معارف اسلامی.1386.
16. نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء سوم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی‌اکبر فرهنگ‌فلاح ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. 1379.
17. ‏‫بررسی روایات تفسیری امام صادق ( ع ) ذیل جزء ( ۲ ) قرآن کریم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده محمدحسن مسلمی ؛ استاد راهنما جعفر نکونام ؛ استاد مشاور رضا مؤدب. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. 1379.
18. ‏‫‏متون و روایات دلایل و معجزات ائمه (امام صادق(ع) تا امام مهدی (عج)) در منابع شیعی قرن دوم تا پایان قرن ششم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/کامران محمدحسینی ؛ استاد راهنما اصغر قائدان ؛ استاد مشاور محمدصادق جمشیدی. رشته تاریخ تشیع. تهران: دانشگاه پیام‌نور. مرکز تهران جنوب. دانشکده علوم انسانی. گروه تاریخ. 1390.

منبع: الاثر

توییت بینا

10:34 (۴ ماه قبل) ۱

کشف محموله ۸۷۶ کیلوگرمی مواد مخدر در مرز بازرگان

10:33 (۴ ماه قبل) ۲

پیامک‌ ثبت‌نام واریز سود سهام عدالت جعلی است

10:33 (۴ ماه قبل) ۳

ورود ۲۵هزار معلم جدید به مدارس از ابتدای آبان

10:32 (۴ ماه قبل) ۴

توربین نیروگاه برق خرمشهر را دزدها برده اند

11:55 (۸ ماه قبل) ۵

ایران هیچ اغراقی در توان موشکی خود نمی کند

11:53 (۸ ماه قبل) ۶

درخواست مجلس از وزیر صمت برای ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی

11:53 (۸ ماه قبل) ۷

اخطار شورای رقابت به خودروسازان گران‌فروش

16:29 (۹ ماه قبل) ۸

رهبر انقلاب: توافق اشکالی ندارد اما زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای نباید دست بخورد

16:28 (۹ ماه قبل) ۹

دستگیری اعضای باند اسکیمر در ارومیه

14:15 (۹ ماه قبل) ۱۰

کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه دریافت کردند

14:15 (۹ ماه قبل) ۱۱

قرعه‌کشی مرحله دوم فروش خودرو امروز انجام می‌شود

15:12 (۹ ماه قبل) ۱۲

سلطان عمان وارد تهران شد

17:03 (۹ ماه قبل) ۱۳

رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

16:59 (۹ ماه قبل) ۱۴

ترکیه: ۹۶ کیلومتر از دیوار مرزی با ایران تکمیل شد

16:58 (۹ ماه قبل) ۱۵

نیروهای طالبان اقدام به تیراندازی به پاسگاه ساسولی کردند

16:57 (۹ ماه قبل) ۱۶

بازنشستگان برای وام ۳۰میلیونی نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند

16:56 (۹ ماه قبل) ۱۷

ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو به ۱ میلیون نفر رسید

9:22 (۹ ماه قبل) ۱۸

کرایۀ حمل کالا ۳۰ درصد افزایش یافت

9:19 (۹ ماه قبل) ۱۹

تروریست ها ۵ مرزبان را در سراوان شهید کردند

8:32 (۱۰ ماه قبل) ۲۰

تمامی کارت های ملی تا سال ۱۴۰۵ اعتبار خواهند داشت

آخرین عناوین